Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In verband hiermede verscherpt zich de klassenstrijd. De patroonsbonden worden overmachtig. De sociale wetgeving komt tot stilstand.

In deze fase moeten de arbeidersverenigingen groote industrieele verbonden vormen, en neemt de politieke strijd der arbeidersklasse grooter, scherper vormen aan. De massa-actie begint tegen de Patroonsbonden, de Syndikaten, de Regeeringen.

Deze actie is, voorloopig, alleen nog nationaal. Gericht tegen de nationale uitbuiting, den stilstand der wetgeving, de verzwaring der nationale omstandigheden.

Maar nu komt het Imperialisme op, — het streven van alle machtige naties hun gebied uit te breiden. Het Imperialisme, dat, schijnbaar met nationale tendenz, schijnbaar een strijd voerend tegen het Proletariaat van zijn natie, inderdaad, doordat alle Staten imperialistisch zijn, alle elkaar bekampen, en alle strijden om de Wereldmacht, als één geheel strijd voert tegen het geheele Proletariaat in zijn geheel.

En als antwoord daarop, op die eerste gezamenlijke actie van het Wereldkapitaal tegen het Wereldproletariaat, moet nu de eerste Internationale actie van het Proletariaat beginnen.

In de vroegere jaren: tegenover het naar vakken en naties verdeelde Patronaat de Nationale Vakvereeniging.

In de vroegere fase: tegenover de Nationale Ondernemersbonden het Nationale Vakverbond.

In de vroegere fase, tegenover de Nationale Regeering de Nationale Partij.

Nu, in deze fase, naast deze organisaties:

Tegenover de Internationale Trust, et Internationale Bankkapitaal, — het Wereldvakverbond.

Tegenover het Imperialisme, de Politiek aller Staten, — de nieuwe Internationale Partij.

Tegenover beide, nationaal en internationaal, de actie der IVlassa.

T-)at is de fase waarin wij leven.

De weerspiegeling van deze gedachte, de omzetting in de materie hiervan, de daad hiervan, dat moet de Nieuwe Internationale zijn.

Die, uit de oude, uit dezen oorlog moet geboren worden.

Alle arbeiders, die gevoelen, dat tegenover al de nieuwe verschijnselen van onzen tijd, naast den revolutionairen vakstrijd en den revolutionairen parlementairen strijd, deze waarlijk nieuwe Internationale en de Actie der Massa noodig is,, moeten deelnemen aan haar schepping en toetreden tot de richting der arbeidersbeweging die haar zoo maken wil.

De Revolutionaire Massa-actie van het Wereldproletariaat tegen het Wereldkapitaal, zij moet het Program, de Geest, de Wil en de Daad zijn van de Nieuwe Internationale.

Alle leiders, alle arbeiders, die, in de nationale partijen der wereld, voelen, begrijpen, weten, dat de Internationale dit moet doen, — moeten zich samen vereenigen, samen een organisatie vormen om èn in hun Nationale Partij, èn in de Internationale Partij propaganda te maken voor deze gedachte en deze daad te organiseeren.

Het program van deze organisatie moei zijn:

Zoolang het Imperialisme en de Wereldoorlog het proletariaat bedreigt,

Sluiten