Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven, door Anna van Gogh-Kaulbach, in het Nederlandsen van dezen tijd, hetgeen een groote tegenstelling vormt met de bestaande verouderde uitgaaf. Algem. Bibliogr.

43. JAN FUSELIER. Schetsen uit het Indische Soldatenleven door M. H. du Croo. 285 bladz f 0.75

Dit is een bundel gevoelig geschreven schetsen uit het Indische leven. De schrijver draagt den Indischen soldaat een warm hart toe, en weet op eenvoudigen, sympathieken toon van het Indische soldatenleven in zijn korte, naar het leven geschetste novellen, te verhalen. ' Handelsblad.

44. KUNSTENAARSLEVEN TE PARIJS, door Henri

Morger. 385 bladz f 0.95

Een nieuw meesterwerk uit de wereldliteratuur. De schrijver geeft hier een interessant kijkje op het intieme Parijsche kunstenaarsleven. Dordrechtsche Crt

45. WILDE DIEREN, naar het leven gephotographeerd door Aug. F. W. Vogt, beschreven door Dr. H. W.

Heinsius. 250 bladz f 0.95

Onze eigen, zeldzaam mooie dierentuin „Artis" in woord enbeeld weergegeven, met 65 photograf. natuuropnamen naar het leven der voornaamste wilde dieren.

46/47. DE PICKWICK-CLUB, twee deelen, door Charles Dickens, versierd met origineele teekeningen. Per

deel. eenvoudig gebonden f 0.95

Hier heeft men nu een der meest onvergankelijke boeken uit de geheele wereldliteratuur, vol leven, vol humor en ernst, vol opvoedkundige waarde en daarenboven een echt kunstwerk, typografisch voortreffelijk verzorgd en toch voor een luttel prijsje. Als het debiet van deze boekjes niet reusachtig wordt, mogen we aannemen, dat het volk van Holland geen goede boeken waard is. De Maasbode.

48. BEROEMDE ZANGERESSEN, door J. Hartog. Eenvoudig gebonden f 0.95

Een prachtwerkje met 23 afbeeld, naar photographieen van de meest beroemde zangeressen, waaronder vele Nederlandsche zangeressen een eerste plaats innemen. Een dergelijk werk hadden we tot nu toe niet in onze literatuur. De groote zangeressen zien wij hier in woord en beeld voor ons, in onderhoudend geschreven levensbeschrijvingen, versierd met meesterlijk uitgevoerde afbeeldingen en portretten.

De Groene Amsterdammer.

Sluiten