Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ligt en >vie gebruik wil maken van de jachten door de Sneeker Zeilclub beschikbaar gesteld, (te bevragen bij J. Wijbrands), die kan hun voorbeeld volgen, of, zoo hij zich op de meren veiliger waant, den steven naar het oosten wenden. Landwaarts kan men komen door eigen auto of flets, maar ook door rijtuigen verhuurd door de Wed. Veltman. Wil men een nacht overblijven in deze Friesche stad, om den volgenden dag zijn reis te vervolgen, dan stelt genoemde juffr. Veltman daartoe in staat in haar uitstekend hotel. Mag de toerist van den zomer van 1917 van oordeel zijn dat de toestand van dezen laatsten weg niet geheel is zooals hij behoort te wezen, hij wijte dit niet aan de gemeentebesturen, die naar alle waarschijnlijkheid niet in staat zullen zijn deze, tengevolge van zijn nieuwheid door militaire auto's vernielden weg, intijds afdoende te herstellen. Deze mededeeling schrikke echter niemand af om er van gebruik te maken.

Tochten: Per flets of automobiel a. Koudum en naar de G a a s t e rlandsche bosschen, b. naar Hindeloopen en W o r k u m.

Te water: op zee, en langs het grootscheepsvaarwater naar de Morra en Fluessen. Hotels : Wed. Veltman.

Zeilbooten: drie boeiers en twee kotters N. V. Frieslands Jachtclub te Sneek, directeur P. de Jong Pz. te Sneek, te Stavoren zich te vervoegen bij J. Wijbrands. Twee kotters en een centre board A. Kuperus (in- en verkoop van jachten).

Rijtuigen : Wed. Veltman.

Middelen van Vervoer : Station H. IJ. S. M. Lijn StavorenLeeuwarden en Stootnbootdienst Enkhuizen—Stavoren. Zie Stoombootdiensten bladz. 73.

Sluiten