Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„worden en wordt ook nagezien. Soms gaat dat tamelijk „vlug, soms ook is het oponthoudt van langeren duur. „Bij Borkum volgt een tweede aanhouding door de „Duitsche Zeemacht. Ongeveer dezelfde formaliteiten. „Buitengewoon lang oponthoud had af en toe plaats, „doch viel dan steeds samen met een tijd, waarop de „Duitsche Zeemacht de eene of andere onderneming „tegen Engeland voorbereidde, waarbij zij natuurlijk „geen vreemde schepen duldde." De firma A. deelt mede „dat wij voor een onzer booten, „welke in aanbouw is in Delfzijl, bij de Duitsche auto„riteiten vergunning gevraagd hebben om deze te laten „versieepen via de Eems, daar de afmetingen van deze „boot te groot waren om door de binnenwateren te kunnen Igaan. Deze vergunning is ons echter geweigerd, zoodat „de boot nu nog te Delfzijl ligt en gedurende den oorlog „daar waarschijnlijk wel zal moeten blijven liggen, tenzij „de Duitsche regeering haar standpunt zou veranderen." De firma's B, C en D staan op de Duitsche zwarte lijst, zoodat aflevering van schepen, óók wanneer deze voor Westelijke Nederlandsche, of bevriende neutrale landen bestemd zijn, voor hen eenvoudig onmogelijk is." De firma E. schrijft het volgende:

„In normale omstandigheden ondervindt de scheepvaart op de Eems juist geen bezwaren met schepen, „welke onder Nederlandsche vlag varen. Zooals het „voor 1914 steeds is geweest, heeft geen der schepen, „welke de Eems bevoeren, ooit last of hinder gehad. „Dit werd echter direct met het uitbreken van den „oorlog anders.

„Het was ons bekend, dat de grenzen op de Eems „tusschen Duitschland en Nederland nooit precies waren „vastgesteld, en het bleek maar al te spoedig, dat onze „naburen daarvan gebruik zouden maken. Toen het „zoover kwam, dat door de Duitsche Regeering gemeend „werd, dat het noodig was steeds wachtschepen op de „Eems te hebben, kwamen deze in den eersten tijd op „een behoorlijken afstand van de haven voorbij varen, „doch al heel gauw werd de afstand kleiner, en gebeurde „het dikwijls dat de booten tot vlak voor de haven l'kwamcn. Hieruit moest men reeds de gevolgtrekking "maken, dat het de bedoeling was, dat volgens opvatting

Sluiten