Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het bouwen van schepen, voor vijanden van Duitschland bestemd, dan kan men dit billijken.

Tot op zekere hoogte kan men ook toegeven, dat de Duitsche Regeering van onze scheepsbouwers en -herstellers eene verklaring verlangt, die haar instaat stelt te controleeren, of de bedoelde bouwers en herstellers zich aan den zooeven genoemden eisch van billijkheid houden.

Het zakelijke mag naar onze oprechte overtuiging slechts aan het woord komen, wanneer aan het geestelijke is voldaan, doch mag geenszins worden voorbijgezien.

Evenzoo is het standpunt verdedigbaar, en zelfs natuurlijk, dat een boete behoort verbeurd te worden, indien de afnemer zich niet houdt aan de condities, door den leverancier van het ijzer en de kolen gesteld, en door den industrieel aanvaard. Dit alles is een kwestie van eenvoudige overeenkomst tusschen twee partijen, waarbij iedere partij, aan wie de condities niet aanstaan, geheel vrij blijft de overeenkomst niet aan te gaan.

[Wat echter niet kan worden goedgekeurd is, dat bij voorkomend verschil van opvatting de beslissing bij één partij ligt, d. w. z. bij het gerechtshof te Essen.

Evenmin kan worden goedgekeurd, en de poging daartoe moet uit een moreel oogpunt zelfs sterk worden afgekeurd, dat de ijzerleverancier zich door het feit der leverantie bovendien rechten wil verzekeren nadat de termijn van boete — door levering aan of arbeid voor den vijand met gebruikmaking van Duitsch materiaal — verstreken is; dus na den oorlog, als er geen vijand meer bestaat, en zulke rechten door hun ontstaan een onvriendelijk karakter dragen ten opzichte van staten, waarmee wij betrekkingen van vriendschappelijken aard onderhouden en wenschen te blijven onderhouden. Duitschland heeft zich dergelijke rechten willen verzekeren, hetzij door de schepen, die uit Delfzijl worden doorgelaten, 5 jaar lang na den oorlog in time charter voor Duitschland te laten varen, hetzij door de schepen, thans met Duitsch ijzer gebouwd of hersteld, gedurende genoemde vijf jaar niet te doen varen ten behoeve van landen, waarmee Duitschland zich thans in oorlog bevindt, terwijl bovendien, in geval van verkoop, Duitschland optie z'ou moeten hebben.

Terecht heeft onze Regeering hiertegen geprotesteerd en zijn deze voorwaarden dan ook vervallen.

Bij rondschrijven aan de Nederlandsche scheepswerven heeft Dr. Sturm, Beauftragter der Kriegs-Amts, Abteilung Aus-

Sluiten