Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denten te scheppen kan Duitschland dus, zelfs als het 't onderspit mocht delven, wat Odin verhoede, nimmer verliezen.

Zooals de zaken nu staan, kan men niet aannemen, dat de Nederlandsche Regeering de vrijmoedigheid zal vinden, openlijk te protesteeren tegen meer dan één onrechtvaardige daad, zooals die thans, tot schade voor onze nationale industrie en als een kaakslag aan ons nationale bewustzijn, daarginds in het Eemsgebied wordt bedreven.

In niemands hoofd zal het wel opkomen, en zeker niet in het brein van een bewoner der vrij veilige Hollandsche waterlinie, zich te beladen met het verwijt, het heele Noorden, Oosten, Midden en Zuiden des lands het lot te willen doen deelen van eten geteisterd, uitgeschud en quand-même verwoest België en Noord-Frankrijk.... om wat water, zandbanken en wadden.

Geen goed Nederlander zal niet alles in het werk willen stellen om met alle middelen, zonder aan onze waardigheid al te veel te kort te doen, te voorkomen dat duizenden van onze jongens in harden slavenarbeid, vlak achter het front, met de geweerkolf van den blank-officier genoodzaakt worden mede te werken aan de verwoesting van hun eigen vaderlijk erf, dekking gravende voor hen, die hun vaders en hun broers dooden. Voelt men wel, wat dit zeggen wil?

Ja, het zou ontaard en onmenschelijk zijn, het risico van zulk een schier ondragelijken jammer op zich te willen laden, wanneer niet het allerhoogste op het spel staat. En dit is zeker niet een grenskwestie, die geen grenskwestie zou zijn, indien Nederland machtig ware als Amerika.

Tallooze Nederlandsche schepen, miljoenen aan kostbare lading, liggen in de stille diepten der zee.

En vaak heeft de Duitsche Regeering haar leedwezen uitgesproken; soms zelfs schadevergoeding betaald.

Honderden van onze zonen en vaders slapen den eeuwigen slaap in het onmetelijk zeemansgraf.

En de Duitsche Regeering heeft meer dan eens bewijzen van rouwbeklag gezonden; soms zelfs de nabestaanden geldelijk bedeeld.

Een lange reeks van keeren heeft de Duitsche Regeering oeconomische pressie op ons uitgeoefend bij het leveren van goederen, onmisbaar voor ons als de lucht, waarin wij leven.

En telkens weer neemt zij het standpunt in van den han-

Sluiten