Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digen koopman, die zijn concurrenten van de baan weet te houden, en dien men om verschillende redenen genoodzaakt is te vriend te houden.

Handel is handel, niet waar ?

Let men op de moreele zijde van de Eemskwestie, dan schjjnt — óók hier — onze nationale waardigheid nog niet aangetast. Immers, de zaak is nog niet geregeld, daar de commissie van 1911 haar arbeid nog niet heeft aangevangen.

Evenmin hebben nog de krijgsknechten van onzen sterken buur en goedigen vriend, de werktuigen van den nood, die de wet breekt, den Groningschen vasten wal betreden.

Wachten wij dus af, met kalmte en voorzichtigheid, vol geduld en toegevendheid, gelijk het den zwakkere betaamt, die met een sereen gezicht, doch de tanden op elkaar en den dood in het hart de juistheid erkent van het gezegde van Frederik den Groote, „dass die Rechte der Staaten nur durch die lebendige Macht behauptet werden" (v.Treitschke,Deutsche Geschichte. I, blz. 54. gecit. door v. Bernhardi, t. z. pl. blz.4}.

t

Sluiten