Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in art. i genoemde inrichtingen door beide Staten ieder voor de helft worden gedragen.

Het resultaat van deze bepaling is, dat Nederland jaarlijks aan Pruisen een belangrijke som moet afdragen, zijnde de helft van het bedrag waarmede de uitgaven van Pruisen die van Nederland overtreffen. Een aanzienlijk gedeelte van die bijdrage van Nederland komt ten goede aan de Duitsche ambtenaren en beambten, die bij de verlichting, betonning en bebakening werkzaam zijn en daarmede hun brood verdienen. Reeds in dit opzicht alleen is Pruisen, omdat het met de uitvoering van de betonning en bebakening is belast, en verreweg het leeuwenaandeel heeft in de werkzaamheden waarvoor Nederland de helft betaalt, door de overeenkomst beslist in het voordeel tegenover Nederland.

In nog veel hooger mate is dit laatste het geval ten aanzien van het nut, dat de uitgaven voor elk der beide landen opleveren, welk nut wordt bepaald door het gebruik, dat van het vaarwater wordt gemaakt door schepen, varende op Pruisen (Emden en hoogerop gelegen havens) resp. Nederland (Delfzijl).

Onderstaande tabel bevat een opgave van den tonneninhoud der geladen schepen die van en naar Emden, resp. van en naar Delfzijl, voeren in de jaren Ï904—1910 1). Neemt men de geheele scheepvaart, dus ook die met schepen welke ledig of in ballast voeren, dan wordt het verschil nog grooter.

Haven Tonneninhoud, in 1000 M', in de jaren:

1904 Ï905 1906 1907 1908 1909 1910

Emden Ï436 1811 2069 2394 3189 3475 *)

Delfzijl 394 366 331 341 368 437 409

Uit dit vergelijkend overzicht blijkt niet alleen, dat de scheepvaart op Emden veel aanzienlijker is dan die op Delfzijl, maar ook, dat eerstbedoelde scheepvaart voortdurend en snel wast (in 1909 reeds meer dan het dubbele van 1904) terwijl die van Delfzijl vrijwel stationnair blijft. In 1909 was de gezamenlijke tonneninhoud der geladen schepen, die op Emden voeren 8 a 9 maal zoo groot als die van de geladen schepen welke van en naar Delfzijl gingen.

Indien dus het aandeel in de kosten van elk der beide lan-

*) Voor het jaar 1910 nog niet opgegeven.

*) De getallen voor Emden zijn geput uit „Die Seeschüffabrt" (Stat. des Deutschen Reiches), die voor Delfzijl uit de „Jaarcijfers."

Sluiten