Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zinspeeld, en eenmaal hebben wij de hoop uitgesproken, dat de regeering deze zaak aan het volk zou blootleggen, opdat dit op de hoogte zou zijn van een vraagstuk, dat stellig moet worden opgelost wanneer de kaart van Europa zal worden hemen; zoo die oplossing niet eerder is te verkrijgen. Die hoop is niet vervuld. Wij willen niet zeggen, het anders verwacht te hebben. De diplomatie zal niet dan met veel moeite gedwongen worden, haar arbeid te gaan verrichten in het volle licht der openbaarheid.

* * *

Een enkele blik op bijgaand kaartjex) maakt duidelijk, waarover het loopt. De voorstelling van dat kaartje is een nauwkeurige afteekening (met weglating der détails natuurlijk), op gelijke schaal, van de topographische kaart van het Duitsche Rijk, uitgegeven door den grooten generalen staf van het Duitsche leger (schaal i : 200.000). De stippeUijn stelt de Nederlandsch-Duitsche grens voor zooals de bedoelde officieele kaart die gelieft te trekken.

Neemt men nu een blad der Nederlandsche topographische kaart voor zich, dan ziet men van die grenslijn in het water niets geteekend dan een stuk, dat van Nieuw-Statenzijl döor den Dollart cot tegenover Emden loopt, van Zuid naar Noord, met een kleine afwijking naar het Westen. Van het punt af, waar de Duitsche kaart de grens nagenoeg rechthoekig laat ombuigen, vertoönt de Nederlandsche kaart niets meer. Zij geeft in de Eems geen grenslijn aan. Evenmin doen dat de Nederlandsche zeekaarten; en ook de Duitsche zeekaarten teekenden in 1903 daar nog geen grenslijn.2) Of die lijn sedert op de Duitsche marinekaarten gebracht is, kunnen wij op dit oogenblik niet uitmaken. Misschien kan een der lezers ons daaromtrent inlichten. Het bedoeld stuk grenslijn van Nieuw-Statenzijl naar 't Noorden is vastgelegd in het tractaat van Meppen, van 1824; art. 4Ï. Het tractaat laat die grenslijn loopen „door den Dollard tot aan de Eems." 3) Overeenkomstig dien tekst trekken de Nederlandsche kaarten het grensstuk iets verder door, tot aan den rand der bij eb droogvallende gronden; want eerst aan dien rand eindigt de Dollart

!) (De uitslaande kaart is geteekend naar het hier bedoelde. v.d.H.L.)

2) Mededeeling van het lid der Eerste Kamer Dojes; zie Handelingen Eerste Kamer, 1903—1904, blz. 219. s) In 1863 is de lijn eenigszins gewijzigd.

Sluiten