Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en begint de Eems. Maar de nieuwe Duitsche stafkaart gelieft het hoekpunt wat Zuidelijker te plaatsen.

Van veel meer beteekenis is echter het verder beloop der grenslijn volgens de nieuwe Duitsche officieele voorstelling. Zooals men ziet, gaat zij bij Delfzijl en in de bocht van Watum vlak onder de Nederlandsche kust en volgt verder den rand van het Wad, zoodat de geheele Eems-mond aan Duitschland zou behooren en een schip, dat de haven van Delfzijl verlaat, onmiddellijk in Duitsch water zou komen. In den oorlogstijd zijn dan ook herhaaldelijk Nederlandsche vaartuigen door Duitsche marineschepen aangehouden, vlak onder de Groninger kust; een der commandanten dreef de mdringerigheid zoo ver van den „Passirschein", dien hij aan een Nederlandsch pleizierjacht verstrekte, af te teekenen met den naam van een gehucht op de Nederlandsche kust: Watum, den zooveelsten.

Nog een.opmerking over het kaartje. Het blad der Duitsche stafkaart, waaraan het ontleend is, is uitgegeven in 1909. Het berust op opmetingen van 1891. Sedert laatstgenoemd jaar heeft de Pruisische regeering een diepe geul laten baggeren van het Oost-Friesche gaatje tot de haven van Emden. De voorstelling der diepte is dan ook op dat blad der stafkaart geheel verouderd; want in die geul staat overal meer dan 8 meter water. Maar wij hebben dat met opzet onverbeterd gelaten. x) Wij willen doen zien, dat de nieuwere uitgaaf van de Duitsche kaart van den generalen staf niet de zeediepten heeft bijgewerkt, maar wel de grenslijn heeft opgebracht. Want op de oudere uitgaven ontbreekt die grenslijn. Een onjuiste voorstelling der diepten te verbeteren, nog wel waar zij den toegang tot 'n moderne Duitsche haven betreffen, dat achtte men niet noodig. Maar er een grenslijn op te graveeren, hoewel men wist, dat Nederland die grenslijn niet erkent, dat vond de generale staf wèl noodig. * *

Op welken grond berusten de Duitsche aanspraken op het bezit van den ganschen Eemsmond ? Op een zeer ouden, maar volkomen nietigen grond. Zij berusten op traktaatvervalsching.

De eer, dit reeds voor jaar en dag aan 't licht gebracht te hebben, komt toe aan een der bekwaams ie beoefenaars der

l) Zie voor een juistere voorstelling dr. Beekman's kaart van de havens van Emden en Delfzijl. (Tijdschr. Aardr. Gen., Jaarg. 1904, kaart V).

Sluiten