Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het veld gebracht zouden worden, zij, die het groote conflict begonnen, verheugd geweest zouden zijn geweld door overleg te vervangen.

„Indien ons eenige gelegenheid geboden ware om de belligerenten op de hoogte te stellen vari de houding die wij het onzen plicht gerekend zouden hebben aan te nemen, van de staatkundige overwegingen en praktijken waartegen wij ons gedwongen zouden gevoelen al onze moreele en economische kracht en in sommige gevallen zelfs ook onze physieke kracht aan te wenden, zou onze eigen bijdrage tot het overleg, dat de worsteling waarschijnlijk had kunnen voorkomen, waardig beschouwd geweest zijn om gewogen en overwogen te worden.

„En de les, die de schok der overrompeling in een zaak van zoo diepgaand levensbelang voor alle volkeren der wereld, ons ten scherpste ingeprent heeft, is, dat de vrede der wereld voortaan moet berusten op eene nieuwe en meer gezonde diplomatie. Slechts wanneer de groote volkeren der wereld gekomen zullen zijn tot eenige overeenstemming, omtrent wat zij beschouwen als grondslag voor hun gemeenschappelijk belang, en omtrent eenig mogelijk stelsel van gezamenlijk optreden, als eenig volk of eenige groep van volkeren tracht die grondslagen te verstoren, kunnen wij gevoelen dat de beschaving eindelijk op weg is haar reden van bestaan te rechtvaardigen en op eene volkomen vestiging aanspraak te maken. Het is duidelijk dat in de toekomst de volkeren volgens denzelfden hoogen standaard van eer, dien wij van individuen eischert, geregeerd moeten worden.

„En tegelijkertijd, dat wij deze overtuiging openlijk bekennen, moeten wij inderdaad dadelijk toegeven, dat wij somtijds in het verleden gezondigd hebben tegen de wet van diplomatiek beleid, die wij zooeven ontwierpen; maar onze overtuiging is er niet minder vast om, doch juist vaster. Indien deze oorlog niets anders voor het welzijn der wereld

Sluiten