Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke belangen als de oorlogvoerenden zullen overeenkomen. Wij hebben geen enkel stoffelijk belang voor ons zelf te bepleiten, en wij zijn ons wel bewust dat wij in geen enkel opzicht of tot eenige hoogte deelhebbers zijn in den huidigen strijd. Ons belang ligt alleen in vrede en zijn toekomstige waarborgen.

„Ten tweede, een wereldverbond van de volkeren om de onschendbare veiligheid van de groote wegen ter zee te handhaven voor het gemeenschappelijk en ongestoord gebruik door al de volkeren der wereld, en om te voorkomen dat eenige oorlog begonnen worde, hetzij in strijd met verdragen, hetzij zonder waarschuwen en algeheel onderwerpen der oorzaken aan de meening van de wereld, een afdoende waarborg voor onschendbaarheid van grondgebieden en staatkundige onafhankelijkheid.

„Doch ik herhaal: ik ben hier niet gekomen om een werkplan te bespreken; ik kwam alleen om eene geloofsbelijdenis af te leggen en om uitdrukking te geven aan een door mij gekoesterd vertrouwen, dat juist nu de wereld staat aan den vooravond van een groote vervulling, wanneer eenige gemeenschappelijke kracht in aanzijn geroepen zal worden, die het recht als eerste en voornaamste belang van alle volkeren en regeeringen zal beveiligen, wanneer dwang niet zal ingeroepen worden ten bate van politieke eerzucht of zelfzuchtige vijandelijkheid, maar ten dienste van eene gemeenschappelijke gerechtigheid en van een gemeenschappelijken vrede.

„God geve dat het gloren van dien dag van openhartig verkeer en van een gevestigden vrede, van eendracht en samenwerking zeer nabij moge zijn!"

Uit de Rede op den Gedenkdag ter eere der in den Burgeroorlog gevallen Strijders, 30 Mei 1916:

„En ik heb ook gezegd te meenen dat het volk der Vereenigde Staten gereed was om deelgenoot te worden in eenig verbond

Sluiten