Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen worden gevormd. Het is noodzakelijk den vrede te waarborgen, en de vrede kan niet als een bijkomstige zaak achteraf worden gewaarborgd. Om nogmaals in duidelijke taal te spreken: de reden waarom de vrede gewaarborgd moet worden, is, dat er deelgenooten aan den vrede zullen zijn wier beloften onbetrouwbaar bleken te zijn, en in verband met de vredesregeling zelf moeten er middelen gevonden worden om die bron van onzekerheid te verwijderen.

„Het zou dwaasheid zijn de handhaving over te laten aan de latere vrijwillige actie van de Regeering, die wij Rusland hebben zien vernietigen en Roemenië bedriegen. Maar deze algemeene termen leggen niet de heele zaak bloot. Er zijn sommige bijzonderheden noodig om ze minder als eene stelling en meer als een practisch program te doen klinken. Dit nu zijn sommige van die bijzonderheden, en ik deel ze met te meer vertrouwen mee, wijl ik ze kan geven met gezag als de authentieke interpretatie van de Regeering omtrent haar eigen plicht inzake den vrede. In de eerste plaats moet het onpartijdig recht dat wordt toebedeeld, geen verschil inhouden tusschen hen jegens wie wij rechtvaardig wenschen te zijn, en hen, jegens wie wij dat niet wenschen te zijn. Het moet een gerechtigheid zijn, die geen gunstelingen en geen andere maatstaven dan gelijke rechten voor de betrokken volkeren kent. In de tweede plaats mag geen speciaal of bijzonder belang van de eene of andere natie of eenige groep van volkeren de basis worden gemaakt van eenig deel der regeling, die niet in overeenstemming is met het algemeen belang. Ten derde kunnen er geen verbonden, allianties of bijzondere afspraken of overeenkomsten zijn binnen de algemeene, gemeenschappelijke familie van den Volkerenbond. Ten vierde — en dit meer bepaaldelijk — kunnen er geen bijzondere, zelfzuchtige economische combinaties binnen den Bond zijn; geen toepassing van eenigen vorm van economische boycot of uitsluiting, behalve als een economische strafmaatregel

Sluiten