Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewoon, daar zie ik niets in. Weten die meer van hem af dan wij? Moet je nu precies weten wat iemand doet of laat, voor je hem eens bij je aan huis noodigt? Kom nou. Wat weten wij van de andere menschen af, die bij ons aan huis komen, weten wij waar die vandaan komen?

— Nee, maar we weten tenminste, wat ze nu doen, en wat ze waard zijn.

— Dat weten we van Sweet ook, wat hij doet? Wel hij reist voor zijn plezier de wereld rond. En ' wat hij waard is? Ik herhaal, denk je dat zoo maar reisjes rond de wereld maken kan, zonder dat je er geld voor hebt...

George maakte een ongeduldige beweging, keek even zijn broer van terzijde aan, zei dan. —Hoor eens, je weet heel goed wat ik bedoel. Als hij hier alleen kwam om jou te leeren een Engelsche sigaret te rooken, zou ik er niets van zeggen. Maar jij hebt andere bedoelingen, je hebt er spijt van dat Emmy zich reeds zoo half en half verloofd heeft met Ru ... en het zou je verre van onaangenaam zijn als Mr. Sweet eens om haar hand kwam, als je de schoonvader van een Engelschman kon worden.

— Zeg ben je nou heelemaal?

— Nee ik ben niks heelemaal, denk je dat ik het niet doorzie, kom nou, je bent de eenige niet in Batavia, die gaarne een Engelsche schoonzoon zou hebben en je zou de eenige niet zijn, die daar droeve ervaringen mee opdeed. Herinner je maar

Van Vliet, Sweet en Cy. 4

Sluiten