Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn handen gewasschen, en kwam fluitend naar voren, terwijl hij met een zakmes zijn nagels verzorgde.

Hij merkte niet op, dat er een dame in de voorgalerij stond, alvorens de jongen er hem met een „Toewan, sini adai Njonja"... op opmerkzaam maakte. Ter zelfde tijd zag hij de dame haar armen wijd uitbreiden en met den teersten glimlach op hem toekomen.

— Got, daar is-ie. Jen, Jen... daar he-je 'm nou ... en wat een fijne meneer be-je geworre!

De begroeting scheen weinig indruk op Mr. Sweet te maken .». tenminste hij bleef haar eenige oogenblikken verbaasd aanstaren, knipte zijn zakmes dicht en zei dan met het koudste gezicht van de

wereld:

I say, who is that?

\Vat seg-gie? vroeg juffrouw van der Kooy.

Mr. Sweet scheen zich gereed te maken haar te laten wat zij was, en naar de achtergalerij terug te gaan, toen de juffrouw met eenige stemverheffing, waarin verontwaardiging klonk, uitriep:

— Hè, wat seg-gie? Ke-je je eigen tante Betje nie meer? Je eige tante Van der Kooy?

Nu ging Mr. Sweet toch snel een paar schreden achteruit. Het scheen, dat de bezoekster hem wilde omhelzen, en koel zei hij:

_ I do'nt know you, ik niet ken! You are

verkeerd...

Sluiten