Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

mij op den eigen tijd los te 'laten en mijn verbeeldina in een anderen tijd te doen leven. a

En — wie kent alle de verborgen krachten die hem driiI T.mi,n 9e^* vluchtte naar een anderen bewogen tiid : ik zocht de stof voor dezen roman in de jaren, die vlak aan de Fransche Revolutie voorafgingen.

Daaruit rees omhoog de gecompliceerde figuur van de Mirabeau en naast hem de vrouw, die door de geschiedenis zijn goede genius is genoemd.

Bij het condpiëeren van het werk kwam de vrouwenfiguur het sterkst naar voren, al het licht der verbeelding viel op haar en zóó werd het mijn doel, deze jonge vrouw te doorvoelen en haar uit te beelden in het kader van haar tijd

Aks motto van haar leven zouden de regels uit Boutens' rJeatnjs kunnen gelden:

Zoo toog die zoete Beatrijs, Rustig en recht als een die weet, Haar nachtelijke onzeekre reis Naar 'thart, dat om haar leed.

Voor den schrijver van een historischen roman worden de historische figuren romanfiguren; zij krijgen vanzelf hun «gen karakter, dat wel in hoofdzaak blijft zooals de geschiedenis hen geeft, doch waaraan de intuïtie van den auteur nieuwe trekken verleent.

Omdat de romanschrijver niet werken kan naar gegevens alleen: omdat hij uit zijn aard „schepper" is. Zijn fantasie grijpt de bestaande figuren en schept nieuwe, die nooit bestaan hebben, doch die voor hem even werkelijk zijn als de anderen, waarvan de Geschiedenis den naam bewaard heeft

Zóó is elke historische roman „Wahrheit und Dichtung".

Waarheid in de groote lijnen, verdichting in de détails: waarheid in de mogelijkheden, verdichting in de werkelijkheid waartoe die mogelijkheden verwerkt zijn.

En niet anders is mijn roman: „Jet-Lie".

ANNA VAN GOGH-KAULBACH.

Voorjaar 1918.

Sluiten