Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geven zonder voorbehoud en zonder iets terug te eischen; want zij wist: zóó alleen, in algeheele toewijding en overgave, zou zij bevrediging vinden voor de ongeleschte dorst naar toewijding in haar ziel.

In oogenblikken van nuchterheid, wanneer de droom vervloog voor verstandelijke overwegingen, wist zij de kans klein voor verwerkelijking van den droom. Tenminste zóó als zij zich die verwerkeling 't liefst dacht: als echtgenoote van een geliefden man en moeder van zijne kinderen. Als vrouw ook met een geëerden naam. Geen man uit de kringen, waartoe zij doör haar afkomst van vaders kant behoorde, zou bereid zijn, haar zijn naam te geven, nujzijzelve naamloos was: de naam de Nehra toch, samengesteld uit de letters van het woord „Haren", was op vriendenraad door haar aangenomen bij haar komst in Frankrijk.

Den eersten tijd, toen zij nog een kind was, had 't bezit van dien naam haar blij gemaakt alsof zij een geschenk Jiad ontvangen; daarna was zij er verlegen mee geweest, als met iets, dat haar niet toekwam; de laatste jaren

Sluiten