Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen, moesten later ervaren, dat het voor een gewoon sterveling onmogelijk is zóó te preeken, dat het eigen ideaal eiken Zondag tweemaal wordt bereikt Ook wij hadden onze kwesties, andere dan gij zeer zeker, maar we pakten ze aan met onstuimigen moed, ja in overmoed losten we ze op. We gingen niet met neergebogen hoofd, maar eerder zwaaiden we de armen door de lucht. We draafden door en moesten dan hooren, dat we nog jong waren en nog weinig wisten. Maar we namen dat toch anders op, dan gij het thans doen. Natuurlijk meenden we, dat wij gelijk hadden en de ouderen ongelijk, doch we klaagden niet over miskenning, trachtten veeleer onzen gang te gaan en zelf verder te komen. We waren er niet verslagen of neergebogen onder,a) hielden moed.

Ik ben geen laudator temporis acti, geef U zelfs onmiddellijk de verzekering, dat er vroeger tal van dingen verkeerd waren, die nu zijn verbeterd, maar moet toch ook zeggen, dat ik wilde wat meer geestdriftsvonken te zien spatten, want dat is noodig voor het principieel studeeren. Heusch, ik zal U geen uitleven van Uw jeugd gaan aanbevelen, geen luidruchtige uitbundigheid van U begeeren, maar ik vraag wat minder afbuigen naar het meer der twijfelmoedigheid, dat altijd weer moerasdampen in het aangezicht slaat, ik vraag U U te herinneren, dat der jongelingen sieraad is hun kracht. Onderdruk die kracht niet, maar koester haar, leid haar, ontwikkel haar, gebruik haar op de rechte wijze, wend haar aan op het terrein van Uw studie — sit sana mens in sano corpore — laat haar ook ten goede komen aan het principieel studeeren 1

Nog dit andere schakel ik daaraan vast. Laat U in Uw studententijd niet te veel in met de kwesties, die hoe belangrijk ook, toch feitelijk aan den omtrek liggen. Straks zal de praktijk genoeg Uw krachten gaan versnipperen. Snelt nu recht op het centrum aan, dat als de motor zijn moet, die al Uw levensuitingen beweegt. Werpt U thans vooral op de groote vragen, de vragen van eiken tijd en dat doet ge juist door met al Uw geestes- en lichaamskracht principieel te studeeren.

>) Fraternitas, 10 Juni 1918, bL 115; idem Mei 1919, bl. 91.

Sluiten