Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op te noemen zijn, juist het tegendeel, omdat ik meen, dat ze thans na bijna 40 jarigen arbeid' der V. U. voldoende bekend kunnen wezen. De theologie vindt nog altijd den grondslag, dien ze noodig heeft, in onze weliswaar aan te vullen, maar daarom nog niet verouderde belijdenisschriften, onze Senaat gaf eens een aan duidelijkheid niets te wenschen overlatende verklaring, de hoogleeraar Fabius opende in 1896 de lessen aan onze hoogeschool met een toespraak over Gereformeerde beginselen, om heden bij een dergelijke gelegenheid dit eene geschrift te noemen uit een lange reeks van artikelen en boeken, die me vrijmoedigheid geeft om te zeggen, ieder, die weten wil, wat studeeren naar Gereformeerde beginselen inhoudt, kan het te weten komen. Doch wordt het nog geweten? Is met name het thans jonge geslacht van alles, wat er geleden en gestreden is om tot licht te komen, voldoende op de hoogte? Soms twijfel ik er aan, als ik zie, dat men nu weer het antwoord gaat zoeken op vragen, die 25 en meer jaren geleden in denzelfden of slechts weinig anderen vorm aan de orde waren en die toen zijn beantwoord. Zeker, ook hier zijn bezwaren te overwinnen. Daar is wel eens iets tot beginsel gemaakt, wat op dien naam geen recht had en we zullen er aan moeten wennen, dat eenheid van uitgangspunt in de praktijk nog niet immer geeft eenheid van handelen, zoo ware nog veel meer te noemen, maar dat alles doet niets af, aan wat ik U thans kom voorhouden: om naar Gereformeerde beginselen te studeeren moet men die beginselen kennen zoowel als den strijd, die er over is gevoerd.

Doch vooral ook wek ik U op om principieel Gereformeerd te studeeren ziende op den ernstigen tijd, waarin God ons heeft geplaatst

Ik behoef U studenten wel niet te wijzen op de vreeselijke geestelijke verwording onzer dagen, Uw oog zal er voor open zijn, hoezeer ze ook ons Gereformeerden gaat aantasten. Klaagden we tot voor kort over malaise, het moet nu haast zijn over bederf. > Zeker, nog zien we het door Gods genade, nog zijn het slechts symptomen, nog staat ons Christenvolk trouw op post, is het wakker, maar, hoe de toekomst zijn zal, of het zich ten goede of ten kwade neigen gaat, dat hangt naar den mensch gesproken

Sluiten