Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANTWERPEN EN DE WESTERSCHELDE.

De Belgische politiek draait op dit oogenblik voor een belangrijk deel om de haven van Antwerpen. Zeer begrijpelijk. Antwerpen is de voornaamste Belgische haven. Voor het economisch leven des lands is het. volstrekt noodzakelijk, dat deze groote in- en uitgangspoort in staat zij aan hare bestemming te voldoen. Daartoe behoort Antwerpen zelf goed geoutilleerd te zijn, maar ook moet het vrij en onbelemmerd toegankelijk zijn van uit zee en dienen zijn verbindingen met het achterland genoegzaam gelegenheid te geven ingevoerde goederen afen te verschepen waren aan te voeren.

Wanneer dan ook van Belgische zijde te dezen aanzien rechtmatige klachten zouden rijzen, met name tegenover Nederland, zou het niet te misprijzen, veeleer te loven zijn, indien met kracht en klem werd aangedrongen op wegneming van willekeurige belemmeringen voor den bloei van Antwerpen.

Hoe staat het nu té dien aanzien met de Westerschelde? Of beter: hoe stond het daarmede in het aan den oorlog voorafgaande tijdvak, waarin dan zou moeten gebleken zijn, dat het thans door vele Belgen gewraakte Nederlandsche beheer der riviermonding bezwaren medebracht voor de ontwikkeling van Antwerpen, ja zelfs zoodanig zou zijn gevoerd, dat die ontwikkeling werd tegengehouden ten bate der Nederlandsche havens, met name van Rotterdam? Of zooals de annexionistische „Soir" het heeft uitgedrukt:

„Nederlands slechte wil is honderdmaal gebleken in zake baggeren, bevaarbaar houden, verlichten, loods-

Sluiten