Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Al werden van dat ogenblik af de kinderbaden niet meer kosteloos verstrekt, toch werd en wordt er nog wel enig gebruik van gemaakt, hoofzakelik door kinderen van het Kinderhuis, het Weeshuis en de School voor Vrouwenarbeid.

Naast deze kinderbaden werd in Junie 1906 begonnen met het verstrekken van baden aan schoolkinderen, waartoe het Badhuis in de gelegenheid was gesteld door een jaarlikse subsidie van f 1000, welke voor het eerst over het boekjaar 1906 en vervolgens „tot wederopzeggens" aan het Badhuis door de Gemeenteraad werd verleend. De schoolbaden werden verstrekt op de dagen, waarop het overige gebruik van het Badhuis zeer gering was, n.1. op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag voor en na de schooluren, onder toezicht van het onderwijzend personeel, dat zich daarvoor welwillend beschikbaar had gesteld. Een 9-tal scholen, gelegen in de nabijheid van het Badhuis, maakten er gebruik van. Op de scholen werden de kaartjes uitgereikt tegen betaling van 1 cent of gratis.

Op den duur evenwel verminderde het aantal schoolbaden hoe langer hoe meer, wat door het Bestuur van het Volksbad werd toegeschreven aan het feit, dat het baden geschiedde buiten de schooluren, waardoor de onderwijzers zich al minder beschikbaar stelden. Wel werden pogingen in het werk gesteld, om toestemming te verkrijgen tot baden ónder de schooluren, maar deze pogingen stuitten af op de onwil van de autoriteiten. In 1909 maakten nog slechts een 3-tal openbare scholen gebruik van de baden, waarom het Bestuur besloot, een proef te nemen met het doen baden van schoolkinderen uitsluitend onder toezicht van de Badmeester en zijn vrouw. Hiermee werd in 1910 begonnen. Daartoe stelde het Bestuur van het Badhuis voor de scholen twee verschillende soorten kaartjes beschikbaar, n.1. voor betalende en niet- betalende kinderen. Daarnaast werden aan de scholen voor de betalende kinderen kouponboekjes verkrijgbaar gesteld, inhoudende 12 koupons, tegen de prijs van 10 cent per boekje.

Sluiten