Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALKMAAR. In Alkmaar is jaren geleden een proef genomen met uitreiking van kaartjes aan schoolkinderen voor een badinrichting van het Witte Kruis. Deze proef is mislukt, hoofdzakelik doordat het toezicht uitsluitend was overgelaten aan de badmeester.

SCHIEDAM. In Schiedam werd in November 1901 in het sinds 1900 bestaande Volksbadhuis de gelegenheid opengesteld voor kinderbaden a 3 cent, welke prijs in 1905 werd verhoogd tot 5 cent en in 1917 tot 10 cent per bad. Door partikulieren werden voor schoolkinderen gratis kaarten beschikbaar gesteld. Het aantal schoolbaden was dus afhankelik van de ingekomen bedragen.

Sinds 1909 worden geen schoolbaden meer verstrekt. Doordat het getal bezoekers van het badhuis voortdurend toenam, was er geen gelegenheid meer, om schoolkinderen toe te laten.

Het baden geschiedde buiten de schooluren.

Het aantal schoolbaden bedroegen in de jaren 1901 tot en met 1909 respektievelik: 619, 1610, 1296, 140, 550, 551, 266, 300, 200.

VELSEN. In de gemeente Velsen worden de kinderen van de scholen te IJmuiden, Velseroord, Velsen en Wijkeroog van gemeentewege in de gelegenheid gesteld, onder behoorlik geleide gratis een bad te nemen, öf in de papierfabriek van de firma van Gelder te Wijkeroog, öf in de badinrichting te IJmuiden. Voor 1918 en '19 is daarvoor telkens f 300 op de begroting uitgetrokken.

Het baden geschiedt na de schooltijd, onder geleide en toezicht van de onderwijzers(essen.) Eens per maand ongeveer komen de kinderen aan de beurt.

VLISSINGEN. In Vlissingen werd jarenlang een badhuis geëksploiteerd door een gymnastiekonderwijzer. Deze overleed in 1913. Zijn badknecht zou de eksploitatie voortzetten, indien de Gemeente hem subsidie verleende. Dit geschiedde bij Raadsbesluit van 30 Mei 1913, waarbij een subsidie van f300 werd verleend, voor de tijd van vier jaren. Onder dit bedrag was begrepen f 100

Sluiten