Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat het toezicht niet in zijn volle omvang kan worden uitgeoefend. Het wil ons dan ook voorkomen, dat de oplossing van het vraagstuk schoolbaden niet in deze richting gezocht moet worden.

b. Wat de kombinatie Volks- en Schoolbaden betreft, wensen we eerst onze bedenkingen te uiten tegen de techniese Inrichting. Een Volksbad zal moeten bestaan uit een wachtkamer en een aantal cellen, die afgesloten kunnen worden en die bestaan uit een badruimte en een kleedruimte. Een schoolbad daarentegen zal moeten bestaan uit een „wacht"kamer, waar een dubbel aantal kinderen zich kunnen ontdoen van hoofddeksels, jassen en mantels (of 2 wachtkamers) en een kleedruimte, waar eveneens een dubbel aantal kinderen zich kunnen ontkleden tot op het hemd (of 2 kleedruimten), terwijl de badruimte zó zal moeten zijn ingericht, dat de cellen aan de voorzijde open zijn en zo gelegen zijn, dat van een centraal punt uit toezicht mogelik is. De wachtkamer en gemeenschappelike kleedkamer zijn nodig, omdat op die wijze zo weinig mogelik tijd verloren gaat en omdat voldoende toezicht uitgeoefend kan worden. Door de dubbele ruimte in wacht- en kleedkamer (of twee wacht- en kleedkamers), kunnen in dezelfde tijd tweemaal zoveel kinderen van het bad gebruik maken, omdat op deze wijze de groepen onmiddellik na elkaar de badzaal kunnen betrekken, wat de eksploitatie-kosten aanmerkelik zal doen dalen.

Zoals we reeds beweerden, moet de badcel van een Volksbad bestaan uit een badruimte en een kleedruimte, terwijl een schoolkinderbad alleen bestaat uit een cel. Bij het tweeledig gebruik zal men dus in dezelfde ruimte een veel minder aantal cellen kunnen aanbrengen, — of men zal de ruimte moeten vergroten. Gevolg hiervan zal zijn, dat in dezelfde oppervlakte veel minder kinderen gelijktijdig van het bad gebruik kunnen maken, wat tijdverlies tengevolge moet hebben, — of er kan door de te grote uitgestrektheid niet voldoende toezicht worden uitgeoefend, wat vooral onder deze omstandigheden zeer noodzakelik is.

Sluiten