Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten slotte willen we nog melding maken van de nieuwe weg, die Amsterdam in Maart 1918 heeft ingeslagen. Amsterdam kombineert niet in die zin, dat hetzelfde bad nu eens gebruikt wordt voor Volksbad, dan weer voor Schoolbad, maar sticht naast een bestaand Volksbadhuis een apart gebouw, waar aan kinderen gelegenheid wordt gegeven tot baden. Niet alleen aan schoolkinderen, maar ook aan andere kinderen, met dit verschil alleen, dat aan schoolkinderen een gratis abonnement wordt verstrekt. Voor nadere bizonderheden hieromtrent verwijzen we naar Hoofdstuk III, Amsterdam.

c. Wat het derde systeem, de centrale ^ schoolkinderbaden, betreft, bij de bespreking van de kombinatie hebben we reeds uiteengezet, aan welke eisen een goed ingericht schoolbad moet voldoen, en aan deze eisen kan eerst worden voldaan, wanneer men overgaat tot de bouw van centrale schoolbaden.

Het nieuwste centrale bad in ons land, het Haagse schoolbad in de Nieuwe Havendwarsstraat, leert ons, hoe men het best zulk een bad kan inrichten. Voor de beschrijving daarvan verwijzen we naar Hoofdstuk III 's-Gravenhage.

Samenvattende komen we tot de volgende konklusies:

Schoolbaden, verbonden aan iedere school, zijn in aanleg en eksploitatie te duur, daargelaten nog de bezwaren van de bediening. Dit soort baden kunnen we dus gevoegelik uitschakelen.

De kombinatie Volks- en Schoolbad is voor kleinere Gemeenten, met het oog op de kosten, de enige oplossing. De beste kombinatie geven de Volks- en Schoolbaden aan Hemsterhuisstraat en Reamurstraat te 's-Gravenhage. Zonder al te veel afbreuk te doen aan het Volksbad komt het Schoolblad zo goed mogelik tot z'n recht.

Centrale Schoolkinderbaden zijn de oplossing. Gemeenten van enige omvang dienen over te gaan tot stichting van deze baden.

Sluiten