Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrikt... Allerlei gedachten aan verraad kwamen in hem op .. . In Engeland blijven... en ... maar dat kan ik juist niet...

Voorloopig zeg ik," hernam Waters „met dit weer kan ik me niet op volle zee wagen en bovendien is de Hollandsche ' kust me te gevaarlijk. De Fransche douaniers loeren overal... maar dat is het minste bezwaar. Ze kruipen als slakken over het water."

Verachtelijk spuwde hij op het dek.

„Maar ... we zijn toch al uren ver in zee ... moeten we dan weer terug?" vroeg Lankhurst angstig.

We zijn vlak onder de kust," antwoordde Waters met de goedige spottende meerderheid van den zeeman tegenover de onkunde van den landrot. „We kruisen sinds de laatste vijf kwartier. Over een uur loopen we het kleine haventje van Lackbridge binnen. Kijk, daar recht voor uit zie je het licht... en hij wees met de vrije linkerhand naar een punt inde verte; Lankhurst spande zich in om het licht te onderscheiden, maar tevergeefs; zijn ongeoefend oog vermocht niets te ontdekken.

„En wat moet er dan verder met me gebeuren?" vroeg hij in angstige spanning. *

We zullen je ergens onder dak brengen, waar zells koning George je niet zou weten terug te vinden. Daarom heb ik ook dat pak kleeren meegenomen. We gaan naar Hawkins, den vader van mijn aanstaande vrouw; die woont een twintig minuten achter Lackbridge, midden in de eenzaamheid. A s ie behoorlijk verkleed bent, zal niemand je herkennen als kapitein Lankhurst, hoewel vreemden zelden dien kant uitkomen." , " ' „ t.

Maar... hoe lang moet ik daar blijven? En is er geen kans op verraad?" vroeg Lankhurst, nog weinig gerustgesteld; hij zou niets liever gedaan hebben, dan voor goed den Engelscnen bodem vaarwel zeggen.

Hoe lang? Wel laat ons zeggen hoogstens een week. Als het weer wat bedaard is, gaan we er op uit, om den Hollanders wat tabak, koffie en suiker te brengen. Voor verraad behoet ie niet bang te zijn. De ouwe Hawkins is een eerlijk man en voor Emily sta ik in als voor mezelf. Nee, daar is geen kwaad bij. Kijk, daar is het tweede licht, die beide lantaarns moeten we in elkaar varen" en weer wees hij dien kant uit.

Sluiten