Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enkelen der bemanning in Engeland aangekomen zijn, want het werd spoedig bekend, dat ik luitenant Brown gedood had en een bevel tot mijn in-hechtenis-neming uitgevaardigd. De drie mannen, die ik bij mij had, vielen in handen der Franschen, als krijgsgevangenen; wat er verder met hen gebeurd is weet ik niet."

„En gijzelf?" vroeg de Haai.

't Gelukte mij te ontkomen en dienst te nemen in het Hollandsche leger onder Prins Frederik van Oranje; wij streden zonder veel succes tegen de Pranschen en moesten het eindelijk opgeven. Onder een aangenomen naam wist ik mij te verbergen, want ik wilde in Holland blijven." I „Waarom?" vroeg de Haai. „'t Was toch gevaarlijk voor u ...' „Och waarom?" antwoordde de graaf. „In Frankrijk kon ik niet komen, in Engeland evenmin. Maar ik had nog een bijzondere reden om liever hier in Holland te vertoeven. Zooals ik reeds zei: ten minste één lid der bemanning van de sloep moest gered zijn, anders had het gebeurde aan boord van den kptter niet in Engeland kunnen zijn bekend geraakt. Door onafgebroken nasporingen te doen en met behulp van relaties in Engeland kwam ik het volgende te weten:

De sloep bevatte elf man benevens de twee kinderen. Nadat de bemanning onze jol uit het oog verloren had, was zij in den mist verder geroeid totdat zij tegen den ochtend gezien werden door een Engelsch patrouillevaartuig, dat hen aan boord nam. Nauwelijks een paar uur onderweg, kwam dit vaartuig in gevecht met een kleinen Franschen kruiser.

Het grootste gedeelte van de bemanning werd gedood of gewond, terwijl het vaartuig zelf op de Engelsche kust werd gejaagd en te gronde ging. Slechts aan twee mannen gelukte het 't leven te redden en zij slaagden er wonder boven wonder in de kinderen behouden aan land te brengen. Een dezer twee mannen behoorde tot de bemanning van den kotter „de Dolfijn".

„En is u verder niets ter óore gekomen van hetgeen er met de kinderen gebeurd is?" vroeg de Haai.

„Helaas niets, tenminste niet met zekerheid. Bij gerucht vernam ik onlangs dat mijn zoon in Engeland gebleven is; Louise zou door visschers naar Holland zijn gebracht en hier ergens vertoeven. Mijn jongen moet nu een-en-twintig jaar

Sluiten