Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hut op en neer; Hawkins was naar zijn molen en zou in de eerste uren niet terugkomen.

Hij kon het in de besloten ruimte niet uithouden, de behoefte naar de frissche buitenlucht deed zich bij hem gelden en hij wierp de deur open om een eind te gaan loopen. .Zijn voet stootte tegen een brok steen dat vlak voor de buitendeur op den grond lag; daaronder lag een stuk papier. Bob Waters raapte het op en las, met grove, groote letters geschreven, de volgende woorden:

„Zoek Emily in herberg „De Koning van Spanje," Deal."

Verbaasd staarde Bob op de letters. Wie kon dat geschreven hebben? Het handschrift was hem geheel onbekend en blijkbaar opzettelijk verdraaid. Was het een waardevolle, goed bedoelde aanwijzing of een kwaadaardig, opzettelijk bedrog P Bob was meermalen in Deal geweest en kende de herberg „De Koning van Spanje" bij name; 't was een slecht befaamde, groote matrozenkroeg waar bijna al het zeevolk uit Deal bij elkaar kwam. Kon Emily daar inderdaad zijn ? Bob kon 't moeielijk gelooven. En toch... misschien was ze daar door haar ontvoerders tijdelijk ondergebracht en wachtte men op' een gelegenheid om haar heimelijk naar het vasteland over te brengen.

Het zou in elk geval onverantwoordelijk zijn indien hij thuis bleef en geen poging deed om zich te overtuigen of de inhoud van het geheimzinnige briefje op waarheid berustte. Misschien dat Emily al vol spanning zat te wachten op mogelijke redding!

De gedachte prikkelde hem zoo, dat hij zonder aarzelen zijn toebereidselen maakte. De oude Hawkins kon niet lezen, anders zou hij een briefje hebben achtergelaten om hem te doen weten waar hij, Bob, heen ging. Nu begaf hij zich naar zijn eigen woning in Dover; hij stak een pistool bij zich, bergde wat geld in zijn wambuis, wierp zich een wijden mantel om de schouders en was gereed. Daar zijn voet hem nog steeds pijn deed huurde hij een wagen en liet zich naar Deal rijden, 't Was reeds avond toen hij in Deal aankwam; op korten afstand van „De Koning van Spanje" stapte hij van den wagen, betaalde den voerman en liet dezen naar Dover terugrijden; hij wilde in de herberg geen opzien wekken door zijn komst.

Het gebouw werd voor het grootste gedeelte ingenomen door een zeer ruime tooneel- tevens balzaal.

Sluiten