Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waters was ver weg en Lankhurst had zoowel de bekoring van zijn persoonlijkheid als zijn positie van bevrijder en beschermer als meewerkende factoren.

Toch dacht hij er niet over van Emily's hulpeloosheid voordeel te trekken; hij drukte-haar alleen de hand en zei kalm:

„Ik ben blij dat ik je heb kunnen helpen; wij moeten nu maar zien in Middelburg te komen."

De gebeurtenissen der laatste dagen hadden een geweldigen ommekeer in hem teweeg gebracht. Het besef was in hem doorgedrongen dat hij geheel alleen op de wereld stond, zonder fortuin, zonder vaderland, zonder positie en dit gevoel had hem klein en hulpeloos gemaakt. Als in het verschiet zag hij het onbeduidende, woelzieke, dikwijls schandelijke en slechte leven, dat hij achter den rug had; zijn huwelijk met een vrouw, die hij slechts uit hartstocht begeerd maar nimmer had liefgehad, zijn verkwistend bestaan, zijn toegeven aan alle driften en hartstochten. En nu... wat was hij nu ? Engeland had hem uitgeworpen, Frankrijk was in oorlog met zijn land, Holland was hem vreemd en onverschillig. Hij was niet meer dan een avonturier, zooals er in die tijden zooveel honderden 's heeren wegen afliepen, voor wien eerzame, gezeten burgers hun huisdeur gesloten hielden. Hij verlangde nu naar een kalm, huiselijk bestaan, met vrouw en kinderen.

En in den chaos van zijn ontroerde gedachten zag hij slechts één vast punt, zij het ook nog vaag en onduidelijk, in zijn donkere onzekere toekomst slechts ééne lichte plek en deze was... Doortje van Ellemeet. Zij had zijn geheele wezen plotseling maar onweerstaanbaar ingenomen, het betere dat in hem sluimerde doen ontwaken en ontwikkelen, de krachten die zich op verkeerde wijze in hem geopenbaard hadden, een anderen en beteren weg doen kiezen. En Doortje van Ellemeet was het die hem onverschillig deed zijn voor Emily's bekoorlijkheden en de romantische omstandigheden waarin hij met haar alleen was. Er bestond geen andere vrouw voor hem dan de schoone Ylissingsche ...

Maar hij was volkomen bereid al zijn krachten in te spannen om Emily Hawkins buiten alle gevaar te brengen, uit algemeen menschelijk medelijden en uit sympathie voor de aardige lieve Engelsche; elk misbruik van zijn gunstige positie tegen-

Sluiten