Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed als alles kwijt... alleen enkele kleeren, sieraden en wat geld benevens hun vee hadden zij kunnen redden!

Was Doortje's bewondering voor den Keizer nog vrijwel ongerept, meer en meer begon zij zich afkeerig te toonen van de Fransche troepen in Vlissingen, wier dikwerf schandelijk optreden zij de laatste dagen dikwijls, tegen haar zin, had bijgewoond.

Zelfs was het haar een paar malen overkomen dat een halfdronken Fransch soldaat haar op den openbaren weg had lastig gevallen met onzedelijke taal of poging tot handtastelijkheden.

Het allegaartje van troepen in Vlissingen telde ongeveer vierduizend man; men hoopte nog op versterkingen van den overkant, van Breskens, uit het Fransche kampement in het land van Cadzand. Deze kwamen ook werkelijk, ten getale van 2500 man, tijdens het beleg in Vlissingen, zonder dat de Engelsche schepen op de Wester-Schelde dit konden of durfden verhinderen.

Inmiddels waren de Engelsche troepen begonnen aan de landzijde tegen Vlissingen hun batterijen op te werpen; de meesten lagen binnen een afstand van duizend passen van de wallen der vesting. Vooral aan den westkant langs de kust was de afstand tot de Engelsche linies vrij gering en hoewel de verdedigers hun best deden de belegeraars op een grooteren afstand te houden slaagden zij hierin zoo goed als niet.

Zoodra het duidelijk was dat het tot een belegering zou komen had Lankhurst zijn besluit genomen.

Generaal Osten, die uit Vlissingen met een sterke afdeeling naar den Oranje-polder was gezonden, moest voor^de overmacht wijken en weldra hadden de Engelschen nabij Meliskerke stelling genomen tusschen dit dorp en St. Laurens; de Franschen lagen bij Abeele.

Middelburg lag toen voor den vijand open.

De ex-kapitein leefde in voortdurende onrust toen zijn landgenooten de hoofdstad van Walcheren naderden. Werd Middelburg bezet, dan kon het niet uitblijven of hij moest met officieren van de landingstroepen in aanraking komen; men zou hem herkennen en... zijn lot was bezegeld.

Van smokkelaars had hij vernomen dat zijn vrouw inderdaad

8

Sluiten