Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten gevolge van het ongeval met haar paard gestorven was; de minister echter, hoewel ziek, leefde nog; zijn macht en invloed, hoewel sterk aan het verminderen, waren nog groot genoeg om Lankhurst ten val te brengen. Wat moest hij doen?

Een oogenblik dacht hij er over zich onder een aangenomen naam als vrijwilliger in het Engelsche leger te verbinden, maar al spoedig liet hij dat plan weer varen. Immers het was niet uitgesloten, dat hij ook als gemeen soldaat herkend zou worden als ex-kapitein Lankhurst.

Maar hoe het zij, in Middelburg kon hij niet blijven.

Ook de Hoogh raadde hem dit af.

„Ik wou dat je in Vlissingen kont komen; mijn schoonzuster en Doortje zitten daar alleen en naar ik hoor gedraagt het Fransche garnizoen zich alles behalve ordelijk, zooals trouwens van zulk een bende te verwachten is. Herhaaldelijk heb ik ze gevraagd om hier te komen, maar Truida is zoo koppig als een muilezel en Doortje niet veel minder.

Twee vrouwen alleen ... en als het dan tot een beschieting van Vlissingen moet komen... het is een Fransche vesting en de Engelschen zullen daar rekening mee houden."

Een groote angst kwam over Lankhurst. Vlissingen beschoten ... Doortje in gevaar ... en hij had er een oogenblik over gedacht zich onder de aanvallers te scharen ... De Hoogh had hem op een prachtig denkbeeld gebracht; hij moest naar Vlissingen, de beide vrouwen onder zijn bescherming nemen, daar lag zijn plicht.

Maar hoe binnen de vesting te komen ... Als Engelsehman zou hij natuurlijk verdenking opwekken, men zou hem vermoedelijk niet toelaten. De schermmeester van der Koppen had men toch al een beetje gewantrouwd in weerwil van zijn goed Vlaamsch en Fransch spreken.

De Hoogh wist echter raad.

„Ik zal den overste Boogaert vragen je te belasten met het overbrengen van een boodschap, liefst schriftelijk aan generaal Monnet; dat zal vertrouwen wekken. De overste kent me en als ik hem de zaak uiteenzet en voor je goede trouw insta zal het wel gaan."

Op den 30sten Juli, een kouden, regenachtigen dag, was de

Sluiten