Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Alsjeblieft geen kapitein, juffrouw, dat zou gevaarlijk voor mij kunnen worden. Ik sta hier bekend als de Belgische schermmeester van der Koppen. Als Engelsehman zou ik in Vlissingen natuurlijk een zeer slecht figuur maken, als Belg ben ik onverdacht."

„U spreekt uitstekend Vlaamsen" prees Doortje hem. „Waar hebt u dat zoo goed geleerd P Toch niet in Londen P" Ze keek hem guitig aan.

Het was een pijnlijk oogenblik voor Lankhurst. Een zekere schroom, angst om in Doortje's oogen een minder goed figuur te maken had hem tot nu toe belet haar te openbaren dat hij gehuwd geweest en nu weduwnaar was. Ook wilde hij niet zeggen dat zijn overleden vrouw zijn leermeesteres in het Vlaamsch was geweest.

„Ik heb lang in Antwerpen vertoefd en ... een mijner beste vrienden was een Vlaming," antwoordde hij. „Wij schreven elkaar dikwijls ..."

„Van morgen in de kerk heeft dominé de Jonge zoo heerlijk gepreekt," zei juffrouw Lodewijksz, „het was bijzonder stichtelijk, maar ongelukkig kwam er een troep halfdronken, schreeuwende, joelende en vloekende soldaten voorbij, die door hun getier onze stemming geheel bedierven. O, het was ergerlijk!"

Noch Doortje, nóch Lankhurst antwoordde, maar bm verschillende redenen.

In de laatste maanden hadden de opvattingen en gevoelens van het jonge meisje een geleidelijke, maar sterke verandering ondergaan. De aureool om het hoofd van den grooten Keizer was gaan verbleeken en zonder dat zij het zelf wist was Lankhurst hiervan voor een deel de oorzaak.

Den Keizer had zij in hoofdzaak uit verhalen leeren kennen; zij had gelezen en gehoord hoe hij, als een moderne Caesar Europa had veroverd, bijna altijd overwinnaar was geweest op de slagvelden van Rusland, Pruissen, Oostenrijk en Italië, hoe hij, door zijn genie, de overmacht had weten te breken, hoe hij met frissche kracht verouderde toestanden had weten te veranderen.

-De bezieling, die hij op duizenden, en dat niet alleen soldaten, had weten uit te oefenen, had ook Doortje aangegrepen en met vrouwelijke bewondering en eerbied had zij den held verafgood.

Sluiten