Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en scherven deden modder en zand opstuiven, terwijl acht of negen matrozen gewond of gedood neerstortten.

De Engelschen, een oogenblik wat ontsteld, gaven echter hun pogingen om den vijand terug te drijven niet op; van andere deelen der linie kwam versterking en weldra gaf de generaal Osten het signaal voor den terugtocht; hij zag in dat verder strijden geen zin had en hem slechts doellooze verliezen berokkenen kon.

Er was verwoed gevochten; van de vestingwallen af werd met kanonvuur, zoo lang het ging, de beweging ondersteund; doch met ernstige verliezen — achthonderd man aan gewonden — moest Osten binnen Vlissingen terugtrekken. De Engelschen hadden niet minder dan 1500 man aan dooden en gewonden, doch de bouw der Engelsche batterijen was door den uitval geen oogenblik vertraagd.

Oeneraal Monnet ging drie dagen later er toe over een maatregel te nemen, die echter eerst langzamerhand uitwerking had; hij liet n.1. den zeedijk ten oosten van de stad geheel doorsteken, om op die wijze den Engelschen het verder doordringen te beletten en het verblijf om Vlissingen onhoudbaar te maken.

Reeds een jaar te voren had de Keizer een plan van verdediging van de vesting aangegeven en daarin uitdrukkelijk bepaald:

„De verdediging van Vlissingen is gebaseerd op de onderwater-zetting."

En dadelijk toen de Engelschen verschenen had Monnet met het doorsteken van den dijk een begin gemaakt, maar, man van halve maatregelen, die hij was en blijkbaar bevreesd voor de ernstige gevolgen, die deze handeling kon hebben, het werk niet durven voltooien. Intusschen hadden de Engelschen gelegenheid gehad rustig hun batterijen op te werpen entoen den lOden Augustus het water kwam, was 't voor het beletten van den batterijbouw te laat.

Wel begon het er in de Engelsche linies voor de bezetting er van slecht uit te zien, hoewel de wind geruimd was en daardoor het opzetten van het water geen groote afmetingen aannam. Toch liepen de slooten vol en waren de Engelsche soldaten genoodzaakt tot de knieën door het water te gaan.

Sluiten