Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het overbrengen van de zware kanonnen nit het veroverde Veere had veel moeite en dagen langen arbeid gekost, maar ten laatste was men er toch mee gereed gekomen en wel vóór het water kwam opzetten.

Tal* van kanonnen en houwitsers stonden in stelling tegen Vlissingen, voornamelijk ten noorden van de stad, ongerekend de vuurpijlbatterij en, bestemd om brand te stichten. Maar nog altijd werd het vuur niet geopend, nog was men in afwachting.

Intusschen deden de generaal Monnet en vooral zijn onderbevelhebber generaal Osten wat zij konden om de vesting in goeden staat van tegenweer te brengen. Maar de troepen die de bezetting uitmaakten, waren voor een deel ongedisciplineerde rabauwen van allerlei landaard, die meer voelden voor plunderen dan voor vechten en werken.

De Haai vervulde nog altijd zijn verachtelijke taak van dubbel-spion.

Van het oppercommando in Vlissingen had hij een pas ontvangen om zich te allen tijde, zoowel 's nachts als overdag, buiten de vesting te mogen begeven en bij maakte daarvan ook ruim gebruik.

Zijn woede was hevig geweest toen hij, een dag na Emily's ontvluchting, zijn slachtoffer in haar verblijf een bezoek had willen brengen, met de bedoeling haar door vreesaanjaging te dwingen aan zijn wenschen gehoor te geven, en bevonden had dat Emily verdwenen was!

Haar kamer was leeg en niemand wist waar zij was heengetrokken.

Een dadelijk daarna door hem ingesteld onderzoek leverde weinig belangrijks op en bovendien had de Fransche officier, die hem vergund had, Emily in een der vertrekken van het groote gebouw, waarin de generaal zijn bureau hield, onder te brengen, noch tijd, noch lust den Haai in zijn nasporingen te helpen. De Engelschen konden elk oogenblik voor de vesting verwacht worden en men had wel wat beters en gewichtigere te doen, dan een spion te helpen naar zijn vermist liefje te zoeken, 't Was al mooi genoeg, dat men haar zoo lang bewaard had!

De Haai ontdekte dat Emily door het geopende venster afgedaald en vervolgens door den tuin ontvoerd moest zijn.

Sluiten