Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Generaal Monnet heeft dit aanbod hooghartig afgewezen en verklaard dat hij volkomen in staat was de vrouwen en kinderen te beschermen."

„Nu ja, Fransche pralerij, waar wij onder te lijden zullen hebben.

Juffrouw Lodewijksz glimlachte even om haar nichtje's veranderde waardeering van de Fransche troepen en vroeg haar :

„Zou het werkelijk tot een beschieting komen?"

Doortje antwoordde niet. Haar gedachten waren bij Lankhurst.

In de laatste week was hij eiken dag bij de dames gekomen om te vragen of hij haar op eenigerlei wijze van dienst kon zijn. Na den dag, waarop Doortje door hem uit de handen van den brooddronken Franschen luitenant was bevrijd, had er een groote ommekeer in haar gemoed plaats gehad. Haar ongemotiveerde tegenzin om Lankhurst te ontmoeten, was vervaagd en had plaats gemaakt voor een steeds sterker wordende sympathie, die zij zichzelve niet wilde bekennen, al voelde zij dat haar groeiende genegenheid voor den Engelschen officier sterker was dan haar wil.

Hiermede gepaard ging haar afnemende Franschgezindheid. Napoleon en zijn glorie hadden haar uit de verte schoon en heerlijk toegeschenen, zonder dat zij het leelijke ervan onderscheiden kon, zooals men een schilderij op eenigen afstand bewonderen moet.

Maar de nadere bekendheid met Fransche officieren en manschappen hadden haar ontnuchterd en hiertoe droeg bij de samenstelling van het Vlissingsche garnizoen, dat voor een deel uit gespuis van allerlei natiën bestond. De anti-Franschgezindheid van haar oom en tante De Hoogh en van de oude juffrouw Lodewijksz had geleidelijk op haar ingewerkt als een langzaam werkend geneesmiddel en ten slotte had Lankhurst's optreden den laatsten stoot gegeven om haar van gezindheid te doen veranderen.

Lankhurst had een diepen indruk op haar gemaakt en zijn tegenwoordigheid veroorzaakte telkens een zekere beklemming en onrust in haar ziel. Graag had zij iets meer omtrent zijn verleden en zijn afkomst vernomen, maar oom De Hoogh, zoo die al iets mocht weten omtrent de wijze waarop Lankhurst in Engeland geleefd had, de reden waarom hij in Holland ver-

Sluiten