Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sloot zijn hulp in te roepen, die hij mij op de meest hartelijke en gulle wijze verleend heeft." Doortje vroeg niet verder.

Zwijgend liepen zij en Lankhurst eenigen tijd naast elkaar voort. De kapitein keek nu en dan ter sluiks naar het aardige, figuurtje, dat aan zijn zijde voortstapte, naar het lieve kopje met de mooie oogen, die nu peinzend voor zich uitstaarden, maar die hem soms zoo vriendelijk konden toelachen.

Doortje was nog niet tevreden over het verkregen antwoord. Zij had zoo graag iets omtrent Lankhurst's verleden willen weten, omtrent zijn ouders, zijn familie... Heelemaal openhartig was hij niet met haar geweest... dat voelde zij. De diepere oorzaken van zijn vlucht had hij verzwegen.

Langs een omweg wilde zij beproeven hem uit zijn tent te lokken. Zijn gemis aan openhartigheid prikkelde haar.

„TJ spreekt uitstekend Fransch, mijnheer Lankhurst, dat komt niet veel voor hij uw landgenooten."

Lankhurst glimlachte. „In dat opzicht heb ik een groot voordeel gehad, n.1. een uitmuntende leermeesteres... mijn eigen moeder was een Francaise."

„Ah, dan begrijp ik het!" Doortje zweeg even en vervolgde toen met lichten spot. „Maar u spreekt ook goed Vlaamsch; uw vader was toch geen Belg?"

Weer die vraag! Lankhurst's gelaat betrok en Doortje merkte het. Een oogenblik kwam de neiging bij bem op haar de volle waarheid te zeggen maar. .. neen, nog niet. Hij durfde zich nog niet uitspreken.

„Ik ben lang en dikwijls in België geweest waar ik... een goeden vriend had, in Antwerpen," zei hij kort, als onwillig om er verder op in te gaan.

„Dus u kent hier niemand?" hield Doortje aan.

„Alleen uw oom, aooals ik zei," antwoordde Lankhurst wat verbaasd over haar aandringen..

„Anders niemand geen Engelschen hier?"

„Neen, niemand ... of ja... een Engelsch meisje, dat ik even voor mijn vertrek uit Dover heb leeren kennen en dat ik hier onder heel bijzondere omstandigheden terugvond."

En zonder eenige terughouding of aarzeling vertelde hij Doortje hoe hij Emily door een toeval ontdekt en haar buiten

Sluiten