Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu bij hem was en haar had leeren kennen .. , Dubois zuchtte alle nasporingen waren tot nu toe vergeefs geweest en toch had hij de stellige overtuiging dat Francois nog in leven was... Die ellendige oorlog ook! daardoor was het hem in den eersten tijd onmogelijk verdere nasporingen te doen ... Misschien zou hij over eenigen tijd zelf naar Engeland kunnen oversteken . .. Emily Hawkins zou dan wel met hem kunnen meegaan

Toen hij dien middag op Antoinette naar Middelburg reed, maakte hij onwillekeurig een vergelijking tusschen de beide jonge meisjes: Doortje van Ellemeet en Emily Hawkins. Beide jong, mooi, flink, eerlijk van karakter en met een goede inborst. En toch, hoeveel verschil ook! Doortje energiek, beschaafd, ontwikkeld, levendig, en zeker van hetgeen zij wilde; Emily, het echte natuurkind, zich min of meer angstig voelend in het vreemde land, hulpeloos en onzeker, niets hoogers verlangend dan naar de veilige haven van het ouderlijk huis en naar haar minnaar, den jongen matroos Waters, terug te keeren.

Een kwartier later begroette hij haar met zijn gewone opgeruimdheid.

Emily Hawkins was zoo goed als geheel hersteld van haar koortsaanval; wel bleef zij nog wat zwak en licht in het hoofd. Zij was kinderlijk verheugd geweest toen de Engelschen Middelburg waren binnengetrokken, toen zij gezichten van haar landgenooten gezien en haar moedertaal weer had hooren spreken.

Een drietal Britsche officieren hadden hun intrek genomen bij de familie de Hoogh en daarom had Dubois het beter geacht, dat zij niet langer in - het huis van Doortje's oom bleef vertoeven.

Hijzelf woonde bij een wolhandelaar in en op zijn voorstel werd aan Emily een plaats in datzelfde huis ingeruimd. Dubois' hospes had een dochter van ongeveer gelijken leeftijd als Emily, en deze, sterk Engelschgezind, had er geen bezwaar tegen haar slaapvertrek met het knappe Engelsche meisje te deelen.

Overdag was Emily meestal bij Dubois, althans in de weinige uren, dat deze geen hospitaaldienst had of andere zieken behandelde. Toen Vlissingen zich later overgaf was hij met de overwinnaars de vesting binnengetrokken.

Sluiten