Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XVI.

Bij het gehucht Dishoek, een uur gaans ten noordwesten van Vlissingen, was een groot hospitaal ingericht voor een deel der zeer talrijke zieken en gewonden in het Engelsche bezettingsleger.

Reeds tijdens het beleg van Vlissingen hadden de Zeeuwsche koortsen zich sterk onder de Engelsche troepen doen gevoelen, en tal van slachtoffers gemaakt. Een anoniem schrijver, die als officier in 1809 in Vlissingen in garnizoen lag, kort voor den komst der Engelschen, vermeldt:

„En in zoover zou dit groote garnizoen ook wel invloed kunnen gehad hebben op de sterfte van de inwoners, dat de menigte zieken onder de militairen, welke geheel ongewoon zijn aan het klimaat, grenzeloos en verschrikkelijk is, van Vlissingen een waar pesthuis maakt, en de lucht besmet door 3 è, 4000 zieken. Het militair hospitaal is wel in Middelburg, maar daarheen gaan slechts de ergste zieken, die, zooals men zegt, bijna niet meer kruipen kunnen. Alle overige zieken of halfzieken, verreweg het grootste deel, zeker twee derden van het garnizoen, blijven ziek rondloopen in Vlissingen, en ademen daar hun ongezonden adem uit. Inderdaad zijn de kazernes bijna als ware hospitalen te beschouwen, en men kan ze reeds huizenver ruiken, hoewel de Fransche militaire politie op zindelijkheid aandringt."

Geheel Zeeland en speciaal Vlissingen stond bekend als ongezond en de Zeeuwen zelf leden ook aan de koortsen, hoewel zij er zich niet zoo heel veel van aantrokken.

Een der voornaamste oorzaken van de telkens terugkeerende ziekte was ongetwijfeld het drinkwater, regenwater van de daken, dat hoogstens bruikbaar was voor thee zetten en groentenkoken en dan nog gevaarlijk was voor het gebruik. De Franschen in Vlissingen lieten dan ook per schuit goed drinkwater van elders aanvoeren.

Ook hadden zij een vast kamp opgericht van rieten hutten voor drieduizend man tusschen Westkapelle en Domburg, dat van April tot November beurtelings door de troepenafdeelingen van het eiland betrokken werd.

Ook een deel van dit kamp werd door de Engelschen tot

Sluiten