Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hospitaal ingericht en na de gevechten om en bij Vlissingen waren de talrijke gewonden daarheen gevoerd en hun aantal was zoo groot dat men een gedeelte er van naar de schepen zond om hen naar Engeland over te brengen.

Doortje van Ellemeet was aan haar voornemen om als pleegzuster te gaan dienst doen getrouw gebleven, hoewel juffrouw Lodewijksz er zich sterk tegen verzet had.

„Hoe kom je er bij, kind, om je met die smerige soldaten te willen bemoeien? Dat is toch geen werk voor jou! Je vindt daar niets dan ruw volk en een paar meiden van het laagste allooi. Welk beschaafd meisje gaat nu vrijwillig in een soldatenhospitaal! Heel Vlissingen zal je met den vinger nawijzen, als je later weer terugkomt. Voor mijn geweten -acht ik het niet verantwoord, als ik zoo iets zou goedvinden! Dz wed dat dokter Dubois het met mij eens is en dat dwaze plan afkeurt!"

Maar in dit opzicht vergiste juffrouw Lodewijksz zich toch.

Hoewel een kind van zijn tijd zag Dubois toch in, dat een beschaafde vrouw, die zich met liefde aan haar taak wijdt, oneindig veel goeds zou kunnen doen, al was haar gebrek aan kennis en ervaring ongetwijfeld een bezwaar. Hij had eerbied voor haar zedelijken moed en besloot daarom haar niet tegen te werken. Toch vreesde hij dat Doortje zich een te gunstige voorstelling van haar taak maakte, want uit ervaring wist hij welke vreeselijke toestanden soms in de militaire hospitalen bestonden.

Maar hijzelf zou steeds in Doortje's nabijheid zijn, haar helpen, leiden, steunen en zoo noodig beschermen. Hij had een innige genegenheid voor het jonge meisje opgevat en haar steeds bij zich te hebben zou zijn zware en moeilijke taak ongetwijfeld verlichten.

De meeste militaire doktoren uit dien tijd blonken niet bepaald uit in kennis van hun vak en Dubois maakte in dit opzieht een gunstige uitzondering. Een assistente te hebben die hem begréép, bevattelijk, ijverig en betrouwbaar, was voor hem een niet genoeg te waardeeren gunstige omstandigheid.

Het noodhospitaal bij Dishoek was zoo goed mogelijk ingericht en — voor dien tijd ten minste — een model van reinheid en zindelijkheid. Dubois had zijn uiterste best gedaan om alle schadelijke invloeden te weren en het Engelsche legercommando

Sluiten