Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDE, waarmede Mr, A. Baron van Wijnbergen, Voorzitter van den Algemeenen Bond van R. K. Kiesvereenigingen in Nederland, de Commissie voor een R K. Gemeenteprogram op 3 December 1918 installeerde.

Mijne Heeren,

Herhaaldelijk is de klacht geuit, dat omtrent de op het terrein der Gemeentepolitiek te volgen gedragslijn bij tal van Katholieken dwaalbegrippen bestaan.

Dat bij de behartiging der landspolitiek we ons vóór alles hebben te doordringen van onze Christelijke beginselen, die beginselen bij ons zelf en bij anderen hebben levendig te houden, om dan, met inachtneming dier beginselen, het bereikbare telkens te trachten tot verwezenlijking te brengen, wordt vrijwel door allen erkend.

Nauwelijks wordt echter het terrein der Gemeentepolitiek betreden, of gansch andere stellingen hoort men door tal der onzen verkondigen.

Daar, zoo heet het dan, heeft men met beginselen in het geheel of slechts weinig te maken; daar komen slechts practische zaken ter sprake; van principieele politiek kan daar geen sprake zijn; op het groot belang van het behoud

Sluiten