Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDE, waarmede de Voorzitter der Commissie, Jhr. Mr. E. B. F. F. Wittert van Hoogland, de werkzaamheden der Commissie opende.

Mijne Heeren.

Het is mij een aangename taak U dank te betuigen voor de bereidwilligheid, waarmede gij gehoor hebt gegeven aan het verzoek Uw kennis en ervaring beschikbaar te stellen aan de moeilijke en belangrijke taak : het ontwerpen van een R. K. Gemeenteprogram voor Nederland. De roep om een dergelijk program heeft reeds vele jaren geklonken en steeg steeds luider op in onze Katholieke rangen. Wellicht zouden echter voor afzienbaren tijd de vele moeielijkheden de opstelling van een program nog hebben belet, wanneer niet de buitengewoon belangrijke gemeenteraadsverkiezingen van 1919, die voor het eerst naar het stelsel van evenredige vertegenwoordiging zullen plaats nebben, het stellen van een richtsnoer in hooge mate urgent hadden gemaakt.

Thans moet de vereischte leiddraad, tevens bindende grondwet voor de R. K. Gemeenteraadsleden worden verkregen,

In verschillende plaatsen van ons land vatte men dan ook het plan op

Sluiten