Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaatselijk een R. K. Gemeenteprogram te ontwerpen. En aldus kwam ook van uit den boezem van onze Katholieke Kiesvereeniging alhier de wensch naar voren, dat het Bestuur zich onverwijld met deze aangelegenheid zou bezig houden.

Ik heb toen, erkennende de urgentie van een dergelijk Gemeenteprogram, echter gemeend, dat de eenheid van de Katholieke Staatspartij het wenschelijk maakte dat een dergelijk program een landelijk karakter zou dragen, en heb daarom als Voorzitter in overleg met de leden onzer Kiesvereeniging stappen gedaan om te komen tot de samenstelling eener Commissie, bestaande uit mannen, die geacht konden worden volkomen op de hopgte te zijn van de verschillende onderdeden der gemeentelijke politiek en wier kennis en bekwaamheid de totstandkoming van een doorwrocht en gezaghebbend ontwerp waarborgden.

Dat van allen, die aangezocht werden, de meest mogelijke bereidwilligheid om hun krachten aan dezen moeilijken arbeid te geven, verkregen werd, mag door Katholiek Nederland in hooge mate gewaardeerd worden.

Ik ben overtuigd, dat uw zitting nemen in deze Commissie het succes, dat geheel het land er van verwacht, verzekert.

Een bijzonder woord van dank wensch ik daarbij te brengen aan het Bestuur van den Algemeenen Bond van Kiesverenigingen, welke bereid gevonden werd zijn hoognoodigen steun aan dit werk te verleenen en het landelijk karakter, dat de Commissie behoeft, aan haar te geven.

Sluiten