Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vooral aan den Voorzitter van den Bond breng ik uit uw aller naam dank, dat hij de groote welwillendheid heeft gehad deze Commissie heden te installeer en.

Een der eerste vragen, welke uwe Commissie onder de oogen zal hebben te zien, zal mijns inziens blijken te zijn de vraag: of het program zich zal bepalen tot de algemeene beginselen, met het oog op de groote verscheidenheid, die de gemeenten, haar omvang, karakter en behoeften vertoonen, dan wel of het program, om meer voor practisch gebruik geschikt te zijn, ook het terrein der bijzonderheden betreden zal. Indien dit laatste het geval mocht zijn, zou het wellicht overweging verdienen de algemeene beginselen, volgens de meer bijzondere belangen en behoeften af te leiden voor eenige der meest voorkomende typen als daar zijn de groote stad, de plattelandsgemeente. Practisch zou zulk een methode aanbeveling verdienen, omdat het gemeenteprogram alsdan zich terstond zou leenen tot het opstellen van programs van actie, die reeds bij de eerstkomende Raadsverkiezingen dienst zullen kunnen doen.

Ongetwijfeld zal uwe Commissie zich laten leiden door de Katholieke staatkundige gedachte, die zulk een breede plaats inruimt voor de Gemeente. Immers, wordt elke samenlevingsorde gedacht als een uitleving en bevrediging van den natuurlijken aanleg, dan trekt de allereerste samenlevingsorde, de Gemeente, wel bijzonder de aandacht. En het is de vraag of de verhouding van Staat en Gemeente immer juist opgevat wordt en of de Staat in de lijnen, die

Sluiten