Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nijverheid, handel, verkeer en verfraaiing worde rekening gehouden.

21. Door aankoop of onteigening worde tijdig de hand gelegd op de in de naaste toekomst voor de uitbreiding der Gemeente benoodigde terreinen, voordat de1 speculatie zich van deze terreinen meester maakt.

Daarbij worde gesteund op een tijdig vastgesteld uitbreidingsplan.

22. Voorzoover en zoolang zulks noodig is bevordere de Gemeente den bouw van woningen voor arbeiders en kleine middenstanders, speciaal ook in 't belang der groote gezinnen, door ruime subsidieering en steun-

- verleening aan vereenigingen voor volkshuisvesting en desnoods door zelf te bouwen.

23. Centrale verwarming met warmwatervoorziening en bad- en waschgelegenheden voor geheele bouwblokken verdienen aanbeveling.

24. De Gemeente ga slechts dan tot woningbouw over wanneer en voorzoover de eigen werkdadigheid der burgers niet toereikend blijkt om in den woningnood te voorzien.

25. In Gemeenten, die daarvoor in aanmerking komen, worde bij den woningbouw het aanleggen van zoogenaamde tuindorpen bevorderd.

26. Voor onbewoonbaarverklaring, ontruiming, sluiting en afbraak van voor de gezondheid of zedelijkheid schadelijke woningen worde krachtig gezorgd.

Sluiten