Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30. Krachtige steun worde verleend aan iedere ernstige poging van belanghebbenden, om de kennis van motoren en werktuigmachines onder de klein-nijveren te verbreiden. Voor zoover het particulier initiatief te kort schiet, worden van gemeentewege motoren en machines in huurkoop verstrekt aan de klein-industrie en worden gemeenschappelijke werkplaatsen ingericht, op verzoek van belanghebbenden, zoo dezen onmachtig zijn gebleken, daartoe uit eigen kracht en met steun van de Gemeente te geraken.

31. Het vakonderwijs in al zijn vormen, als handelsscholen, handels-, boekhoud- en vakcursussen, ambachtsscholen, industrie- em kunstnijverheidsscholen, teekenscholen, patroonsleergangen, werkplaatsopleiding en dergelijke worde bevorderd door steun te verleenen aan het particulier initiatief en — waar dit te kort schiet — door rechtstreeksche bemoeiing.

32. Geldelijke bijdragen worden verleend in de kosten van op- en inrichting van vak- en nijverheidstentoonstellingen, alsmede tot vermeerdering der kennis eener commercieele en economische organisatie van het klein-bedrijf.

33. Aan nijverheid en kleinhandel worde in moeilijke tijden hulp verleend door het benoemen van commissies, waarin zitting hebben vertegenwoordigers van het klein-bedrijf en van credietorganisaties.

34» Zooveel mogelijk worde de oneer-

Sluiten