Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. Belastingheffing.

18. Een gezonde belastingpolitiek vordert, dat als regel de gewone uitgaven uit de gewone ontvangsten worden bestreden.

19. Hoewel eenige vastheid inhethefflngspercentage der plaatselijke directe belastingen gewenscht kan zijn, zal toch als regel moeten gelden, dat de opbrengst dezer belastingen de sluitpost moet zijn van de gemeentebegrooting en dus niet meer mag bedragen, dan noodig is om het totaal der inkomsten gelijk te maken aan het totaal der uitgaven.

20. De belastingen der Gemeente worden zóó geregeld, dat rekening gehouden wordt met de draagkracht der burgers. Daarbij worde ernstig rekening gehouden met het aantal leden, welke in het gezin worden verzorgd.

21. Bij de bepaling van het bedrag voor noodzakelijk levensonderhoud worde rekening gehouden met de samenstelling van het gezin.

22. Voor een zuivere toepassing van het beginsel „belasting naar draagkracht" worde op ruime schaal progressie toegepast.

23. Een matige heffing naar het inkomen, waarbij er naar gestreefd wordt, dat zooveel mogelijk allen bijdragen in de algemeene lasten, houde bij alle burgers het besef levendig, dat zij allen leden zijn eener maatschappij, die hun de voordeden verschaft, waarop zij recht hebben, omdat zij naar ver-

Sluiten