Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(3) Het nemen van voorschotten op pensioen, al of niet tegen rente, en tegen afgifte der pensioenakten, bij locale besturen, liefdadige of tot algemeen nut werkende instellingen, is niet onder de bij dit artikel verboden beleeningen begrepen, mits de bepalingen, waarnaar die voorschotten geschieden, zijn goedgekeurd, in Nederland door den Minister van Koloniën, in Nederlandsch-Indië door de Hoofden van gewestelijk bestuur.

(4) Wanneer een gepensionneerde in een gesticht of instelling van weldadigheid, door het openbaar gezag erkend, is opgenomen, of op welke wijze ook door zoodanige instelling of door een locaal bestuur wordt verpleegd, wordt, zoolang dit geschiedt, het pensioen uitbetaald aan het bestuur van dat gesticht, die instelling of gemeente.

(5) Indien het bedrag van het pensioen dat der verpleegkosten overtreft, wordt het verschil door het betrokken bestuur aan of ten behoeve van den gepensionneerde uitbetaald

Artikel 19.

(1) Een pensioen vervalt wanneer de gepensionneerde:

•a. wordt veroordeeld tot de straf des doods of tot tuchthuisstraf, tenzij zoodanige veroordeeling door geheele kwijtschelding van straf gevolgd is. Ingeval van rehabilitatie wordt de gepensionneerde in het genot van zijn pensioen hersteld, te rekenen van den eersten der maand volgende op die, waarin de beslissing genomen is;

b- zonder Onze toestemming zich in vreemden krijgsdienst begeeft of eene openbare bediening aanneemt door eene vreemde Regeering opgedragen;

*• het tweede lid van artikel 18 heeft overtreden en na terzake schriftelijk te zijn gewaarschuwd in Nederland door den Minister van Koloniën, in Nederlandsch-Indië door den Directeur van Financiën, den met die verbodsbepaling in strijd zijnden toestand niet binnen zes maanden na de dagteekening van de waarschuwing, doet ophouden.

(2) In bijzondere gevallen kan een op grond van letter c vervallen pensioen opnieuw worden toegekend in Nederland door Ons, in Nederlandsch-Indië door den GouverneurGeneraal.

Sluiten