Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dragen worden gedragen door de gebiedsdeelen, in welker dienst de betrokkene is werkzaam geweest.

(4) De aanzuivering van het verschuldigde geschiedt in maandelijksche termijnen, waarvan het bedrag gelijk is aan de maandelijksche bijdragen, die verschuldigd zijn op grond van het 3de lid van artikel 20.

Artikel 22.

(1) Ten behoeve van de in het 3de lid van artikel 20 bedoelde bijdrage wordt door het betalende gebiedsdeel elke maand 2% van den pensioengrondslag van den ambtenaar van diens bezoldiging ingehouden.

(2) Ten behoeve van de wegens inkoop verschuldigde bijdragen wordt 2% van de in artikel 21 bedoelde inkomsten van den ambtenaar ingevorderd. Deze is bovendien verschuldigd wat over die inkomsten niet voldaan is maar voldaan zou moeten zijn of worden om den tijd waarop die inkomsten betrekking hebben te doen medetellen voor pensioen volgens de bepalingen, in verband waarmede die tijd voor locaal pensioen in aanmerking komt.

(3) Het door den ambtenaar ingevolge het eerste lid van dit artikel verschuldigde, wordt aangezuiverd door inhoudingen op zijn bezoldiging ten bedrage van 2% van den pensioengrondslag, hetgeen verschuldigd is op grond van het tweede lid door extra inhoudingen van 2%. Heeft de belanghebbende echter recht op terugbetaling van onverschuldigd betaalde bijdragen, dan wordt zijn schuld aan het fonds verrekend met het terug te betalen bedrag. Mocht de schuld niet in haar geheel op deze wijze kunnen worden voldaan, dan wordt het overblijvende aangezuiverd door inhouding van 2% van zijne inkomsten, pensioen daaronder begrepen.

Artikel 23.

(1) Qeen bijdragen zijn verschuldigd over tijdvakken die niet voor de berekening van pensioen medetellen.

(2) Over tijdvakken in localen dienst die voor de helft medetellen voor de berekening van het pensioen, is verschuldigd de helft der bijdragen over den laatsten pensioengrondslag.

Sluiten