Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den ontslagen zonder toekenning van pensioen, zoomede gepensionneerden, wier pensioen vervalt, kunnen voor de vrouwr met wie zij gehuwd zijn op het tijdstip, waarop zij ophouden verplicht deelgenoot in het fonds te zijn, voor de kinderen uit dat huwelijk, voor hunne kinderen uit vroegere huwelijken en voor hunne gewettigde kinderen, die op meerbedoeld tijdstip reeds geboren waren, deelgenoot in het fonds blijven. Gelijke bevoegdheid hebben vrouwelijke deelgenooten, die zonder pensioen uit den dienst worden ontslagen of wier pensioen vervalt, ten opzichte van de wettige kinderen, zoowel die welke zij reeds bezitten als die welke nog geboren worden, uit haar huwelijk met den man, met wien zij op het tijdstip van ingang van haar ontslag gehuwd waren.

(2) Daartoe hebben zij zich, al naar gelang hunne bijdrage laatstelijk in Nederlandsch-Indië of in Nederland werd voldaan, schriftelijk te wenden tot de Administratie of tot de Directie van het fonds.

(3) Is de in het vorige lid bedoelde kennisgeving niet ontvangen binnen zes maanden na het tijdstip, in lid 1 genoemd, dan worden zij geacht van hun deelgenootschap te hebben afgezien.

(4) Zoodra de Administratie van het fonds er kennis van krijgt dat een deelgenoot uit den localen dienst is ontslagen zonder toekenning van pensioen, dan wel dat het pensioen van een deelgenoot is vervallen, vestigt zij, indien die deelgenoot betrekkingen heeft als in lid 1 bedoeld en in Nederlandsch-Indië verblijf houdt, diens aandacht op het voorkomende in de vorige drie leden van dit artikel. Op overeenkomstige wijze wordt gehandeld door de Directie van het fonds, indien de betrokkene buiten Nederlandsch-Indië vertoeft. De deelgenooten kunnen er zich echter nimmer op beroepen dat hunne aandacht niet op den inhoud van bedoelde leden is gevestigd.

(5) Zij, die binnen den in lid 3 genoemden termijn overlijden en zich nopens het behoud van hun deelgenootschap niet hebben uitgesproken, worden, indien zij betrekkingen nalaten als in lid 1 bedoeld, geacht deelgenoot te zijn gebleven.

(6) Deelgenooten, als in dit artikel bedoeld, die van woonplaats veranderen, zijn verplicht daarvan kennis te geven:

indien zij hunne bijdrage in Nederland voldoen, aan de Directie van het fonds;

Sluiten