Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijdrage, alsmede van extra-bijdragen, als bedoeld in artikel 37, aangenomen dat voor den deelgenoot een pensioengrondslag geldt gelijk aan die middelsom.

(2) Zij, die van het recht, in lid 1 bedoeld, gebruik wenschen te maken, hebben binnen den tijd van drie maanden, gerekend van het tijdstip, waarop de vermindering van den pensioengrondslag is ingegaan, eene daartoe strekkende verklaring in te dienen aan de Administratie van het fonds, door tusschenkomst van den localen raad van het gebiedsdeel hetwelk zij dienen. Deze verklaring kan niet worden herroepen.

(3) Het bepaalde bij de twee vorige leden geldt evenzeer voor gewezen ambtenaren in het genot van pensioen en deelgenooten, als bedoeld in artikel 26, indien zij opnieuw in den dienst worden opgenomen en de alsdan voor hen vastgestelde pensioengrondslag lager is dan die, waarover werd bijgedragen bij het verlaten van den dienst.

(4) Zij, die binnen den tijd van beraad overlijden en zich niet hebben uitgesproken, worden, indien zij betrekkingen nalaten, die voor uitkeering uit het fonds in aanmerking kunnen komen, geacht deelgenoot over de in lid 1 bedoelde middelsom te zijn gebleven.

(5) Zij, die van de bevoegdheid verleend bij lid 1 en bij lid 3 gebruik hebben gemaakt, zijn verplicht, indien zij verlofstraktement, non-activiteitstraktement, wachtgeld of onderstand genieten, berekend naar het lager inkomen, bij te dragen over het bedrag, dat hun zou toegekend zijn, wanneer zij die fictieve bezoldiging inderdaad hadden genoten.

Artikel 41.

(1) De buitengewone bijdrage bedoeld bij artikel 35 behoeft niet te worden vojdaan, indien vroeger reeds buitengewone bijdrage is betaald over een pensioengrondslag gelijkstaande met of hooger dan die welke met inbegrip der verhooging geldt.

(2^ De onder b en d van artikel 36, eerste lid, bedoelde huwelijksbijdrage behoeft niet te worden voldaan, indien ter zake van hetzelfde huwelijk vroeger reeds is bijgedragen over een pensioengrondslag, gelijkstaande met of hooger dan die welke met inbegrip der verhooging geldt.

(3) De in artikel 37 bedoelde extra-bijdragen bij verhooging

Sluiten