Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van pensioengrondslag behoeven niet te worden voldaan, indien voor den deelgenoot vroeger gegolden heeft een pensioengrondslag gelijkstaande met of hooger dan die welke met inbegrip der verhooging geldt en daarover toen huwelijksbijdrage of extra-bijdrage zijn voldaan.

Artikel 42.

De aanwijzing van de stukken, die voor de regeling der bijdrage door de deelgenooten moeten worden ingediend, geschiedt in Nederland door den Minister van Koloniën, in Nederlandsch-Indië door den Gouverneur-Generaal.

Artikel 43.

(1) Van de deelgenooten, die inkomsten genieten ten laste van een locale begrooting of van het fonds, worden de gewone en voor zoover mogelijk ook de andere bijdragen ingevorderd door inhoudingen op die inkomsten.

(2) Ingeval de deelgenoot geen inkomsten geniet als in lid 1 bedoeld, moet de verschuldigde bijdrage, c.q. verhoogd met de rente, gestort worden, in Nederland bij een der Rijksbetaalmeesters, in Nederlandsch-Indië bij een der algemeene ontvangers van 's Lands kas. De storting bij de algemeene ontvangers geschiedt maandelijks, die bij de Rijksbetaalmeesters driemaandelijks, met dien verstande dat in de laatste maand van elk kalenderkwartaal moet worden voldaan hetgeen in dat kwartaal invorderbaar is geworden.

(3) Wordt aan de in het vorige lid bedoelde verplichting niet voldaan, voor zooveel het de betaling van gewone of buitengewone bijdragen betreft, dan ondergaat het te storten bedrag eene verhooging naar reden van, vijf ten honderd ,'s jaars, berekend over het tijdvak, loopende van het einde der maand of van het kwartaal, waarin de betaling moest plaats hebben, tot het einde der maand of van het kwartaal, waarin de betaling geschiedt.

(4) Zoodra gebleken is dat een deelgenoot in gebreke is wat de betaling der door hem verschuldigde gewone bijdragen betreft, wordt, in Nederland vanwege de Directie en in Nederlandsch-Indië vanwege de Administratie van het fonds, diens

Sluiten